Bảo Việt: Lãi gộp từ kinh doanh bảo hiểm giảm 93%, đạt vỏn vẹn hơn 18 tỷ đồng

Tập đoàn Bảo Việt (HoSE: BVH) mới đây đã công bố kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng năm 2022.

Bảo Việt: Lãi gộp từ kinh doanh bảo hiểm 'lao dốc' 93%, đạt vỏn vẹn hơn 18 tỷ đồng
Bảo Việt: Lãi gộp từ kinh doanh bảo hiểm 'lao dốc' 93%, đạt vỏn vẹn hơn 18 tỷ đồng

Theo đó, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm quý III của BVH đạt hơn 10.048 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng chi phí bồi thường và trả tiền bảo hiểm tăng mạnh hơn ở mức 15,3%, đạt 10.030 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận gộp của BVH từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm chỉ đạt vỏn vẹn 18,4 tỷ đồng, lao dốc 93% so với cùng kỳ năm 2021.

Về hoạt động tài chính, doanh thu tài chính tăng 21,5% so với quý III/2021, đạt 2.474 tỷ đồng. Trong đó lãi tiền gửi tăng thêm hơn 287 tỷ đồng lên mức 1.406 tỷ đồng, lãi từ đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu tăng thêm hơn 168 tỷ đồng lên mức 868 tỷ đồng.

Chi phí tài chính cũng tăng mạnh gấp 2,3 lần, đạt 432 tỷ đồng chủ yếu do chi phí repo và lãi vay và chi phí dự phòng.

Khả quan hơn lãi gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, lợi nhuận tài chính của BVH ghi nhận tăng trưởng 10,5%, đạt hơn 2.041 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp biến động ngược chiều, lần lượt tăng 12% và giảm 7,5% so với cùng kỳ, tương ứng đạt 603 tỷ đồng và 987 tỷ đồng.

BVH báo lãi sau thuế quý III đạt 408 tỷ đồng, giảm 13,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 30.110 tỷ đồng, tăng 10,5% so với 9 tháng năm 2021. Lãi gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm 20%, đạt 492 tỷ đồng. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính đi ngang với chi phí tăng mạnh hơn doanh thu, đạt 5.940 tỷ đồng.

Doanh nghiệp báo lãi sau thuế 9 tháng hơn 1.249 tỷ đồng, giảm 12,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Về hoạt động kinh doanh theo mảng, lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ của BVH đạt 8.373 tổng doanh thu trong 9 tháng, tăng 10% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế từ bảo hiểm phi nhân thọ đạt 172 tỷ đồng.

Tổng doanh thu bảo hiểm nhân thọ đạt 30.570 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 11% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 730 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng 12%.

Lĩnh vực quản lý quỹ ghi nhận tổng doanh thu 95,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 38,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 15% và tăng 10% so với 9 tháng năm 2021.

Tính đến cuối quý III, tổng tài sản của BVH đạt hơn 190.853 tỷ đồng, tăng 12,6% so với thời điểm đầu năm. Trong đó các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm 53%, đạt hơn 100.317 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm.

Tổng nợ phải trả tăng 13,7%, đạt hơn 167.688 tỷ đồng chủ yếu do tăng các khoản phải trả ngắn hạn và tăng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm. Đáng chú ý, nợ vay của BVH ghi nhận giảm mạnh. Nợ vay ngắn hạn giảm 58%, nợ vay dài hạn giảm 28%, lần lượt đạt 1.060 tỷ đồng và 193 tỷ đồng.

Hải Đường

Theo VietnamFinance