BVH: Lỗ gộp quý IV 410 tỷ, trích lập giảm giá chứng khoán kinh doanh hơn 300 tỷ

Tập đoàn Bảo Việt (HoSE: BVH) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm và lợi nhuận sau thuế biến động ngược chiều.

BVH: Lỗ gộp quý IV 410 tỷ đồng, trích lập giảm giá chứng khoán kinh doanh hơn 300 tỷ đồng
BVH: Lỗ gộp quý IV 410 tỷ đồng, trích lập giảm giá chứng khoán kinh doanh hơn 300 tỷ đồng

Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của BVH đạt hơn 10.588 tỷ đồng trong quý IV, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng chi phí trực tiếp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt hơn 10.998 tỷ đồng, trong đó chiếm hơn 90% là chi phí bồi thường và trả tiền bảo hiểm (hơn 9.976 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ).

BVH lỗ gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm gần 410 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ lỗ hơn 13 tỷ đồng.

Doanh thu từ hoạt động khác của BVH giảm 41,7% so với quý IV/2021, đạt hơn 128 tỷ đồng chủ yếu do hụt thu từ hoạt động môi giới chứng khoán và bảo lãnh phát hành.  

Doanh thu hoạt động tài chính cải thiện đáng kể, ghi nhận tăng 15% so với cùng kỳ, tương ứng đạt hơn 2.661 tỷ đồng nhờ tăng lãi tiền gửi, lãi từ đầu tư tín phiếu, trái phiếu, kỳ phiếu.

Việc gia tăng doanh thu từ hoạt động tài chính trên thực tế đã được nhiều chuyên gia cũng như tổ chức nghiên cứu dự báo từ trước trong bối cảnh lãi suất huy động được đẩy mạnh ở nhiều kỳ hạn. Trong khi đó BVH là một trong những doanh nghiệp nắm giữ lượng tiền mặt cũng như các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn lớn.

Chi phí tài chính cũng gia tăng không kém ở mức 57,7% vì chênh lệch tỷ giá, chi phí repo, lãi vay và khoản lỗ trong kinh doanh chứng khoán. Kết quả, lợi nhuận từ hoạt động tài chính ghi nhận hơn 2.140 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ.

Trừ đi các chi phí khác, BVH báo lãi sau thuế quý IV giảm 37%, đạt hơn 352 tỷ đồng.

Luỹ kế cả năm 2022, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của BVH đạt hơn 40.698 tỷ đồng, tăng 10,5% so với mức thực hiện năm 2021. Lợi nhuận sau thuế giảm 20,5%, đạt hơn 1.603 tỷ đồng.

Tính tới cuối năm 2022, tổng tài sản của BVH đạt hơn 201.610 tỷ đồng, tăng gần 19% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, các khoản tiền và tương đương tiền giảm mạnh hơn 3.100 tỷ đồng, ghi nhận hơn 2.206 tỷ đồng tính đến ngày 30/12/2022.

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn ngược lại tăng thêm 20.400 tỷ đồng, vượt mức 102.400 tỷ đồng.

Trong năm 2022, dù thị trường chứng khoán có nhiều diễn biến không thuận lợi, BVH vẫn duy trì một lượng tiền lớn vào chứng khoán kinh doanh. Cụ thể, tính đến cuối năm, khoản mục này ghi nhận hơn 2.925 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,9% so với đầu năm.

Đáng chú ý, doanh nghiệp này đang phải trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh hơn 300 tỷ đồng, trong khi đầu năm chỉ trích lập hơn 46 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả tính đến ngày 31/12/2022 là hơn 180.319 tỷ đồng, tăng 22% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, chiếm phần lớn là các khoản dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm, đạt hơn 147.380 tỷ đồng, tương đương tăng 17,7% so với đầu năm.

Trong năm 2022, BVH đã giảm mạnh nợ vay. Cụ thể, nợ vay ngắn hạn giảm hơn 60% về mức 981 tỷ đồng, nợ vay dài hạn giảm hơn 65% còn hơn 91 tỷ đồng.

Hải Đường

Theo VietnamFinance