CC1: Lãi quý IV bật tăng nhờ hoạt động tài chính, lãi cả năm vượt 42% kế hoạch

Nhờ quý IV tăng trưởng mạnh, Tổng công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (UPCoM: CC1) đã kết thúc năm 2023 với lợi nhuận trước thuế 328 tỷ đồng, vượt 42% so với kế hoạch đề ra.

CC1: Lãi quý IV bật tăng nhờ hoạt động tài chính, lãi cả năm vượt 42% kế hoạch
CC1: Lãi quý IV bật tăng nhờ hoạt động tài chính, lãi cả năm vượt 42% kế hoạch

Lợi nhuận tăng trưởng nhờ hoạt động tài chính

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của CC1, quý IV/2023, doanh thu thuần đạt 2.568 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là quý có doanh thu cao nhất trong năm 2023, vượt trội so với 3 quý trước đó: gấp 4,7 lần quý I, gấp đôi quý II và quý III.

Tuy nhiên, do quản trị giá vốn không tốt, lợi nhuận gộp chỉ đạt 54 tỷ đồng, giảm 72% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp chỉ đạt 2,1%.

Trong quý, điểm nhấn lớn nhất là doanh thu tài chính lên tới 585 tỷ đồng, tăng gấp 20 lần cùng kỳ. CC1 không có thuyết minh chi tiết cho khoản doanh thu này.

Với doanh thu lớn từ hoạt động tài chính, CC1 dư sức trang trải các loại chi phí (chi phí tài chính 221 tỷ đồng, tăng 2,4 lần; chi phí quản lý 142 tỷ đồng) để kết thúc quý IV/2023 với khoản lợi nhuận trước thuế 271 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Khấu trừ thuế, lợi nhuận còn 208 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ, là mức cao nhất trong 8 quý qua.

Lũy kế năm 2023, doanh thu thuần của CC1 đạt 5.620 tỷ đồng, giảm 12% so với năm trước. Đây là mức doanh thu năm thấp nhất trong vòng 7 năm qua.

Cơ cấu doanh thu cho thấy mảng xây lắp hầu như đi ngang (chỉ tăng 3,6%, đạt 3.895 tỷ đồng); mảng kinh doanh bất động sản gần như sụp đổ với doanh thu chỉ 1,2 tỷ đồng, giảm 99%. Trong khi đó mảng bán hàng hóa tăng tới 80% đạt 1.445 tỷ đồng.

Với doanh thu đi lùi, lợi nhuận gộp cũng giảm 29%, đạt 350 tỷ đồng. Tương ứng, biên lợi nhuận gộp đạt 6,2%.

Nhờ quý IV đột khởi, doanh thu tài chính cả năm lên tới 789 tỷ đồng, tăng 2,4 lần so với năm trước. Thuyết minh cho thấy nguồn thu này chủ yếu là lãi chuyển nhượng các khoản đầu tư.

Chi phí tài chính trong năm 2023 của CC1 rất lớn, lên tới 500 tỷ đồng, tăng 34% so với năm trước. Chi phí quản lý cũng lên tới 276 tỷ đồng, tăng 45%.

Dù vậy, kết thúc năm 2023, CC1 vẫn có lợi nhuận trước thuế 328 tỷ đồng, tăng 14%; lợi nhuận sau thuế 246 tỷ đồng, tăng 11% so với năm trước. Trong vòng 8 năm trở lại đây, mức lợi nhuận sau thuế năm 2023 chỉ thua năm 2021 (467 tỷ đồng).

Năm 2023, CC1 đặt mục tiêu doanh thu 10.761 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 231 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành 52% mục tiêu doanh thu và vượt 42% mục tiêu lợi nhuận.

Bảng tài sản có cải thiện

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của CC1 đạt 14.966 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản ghi nhận sự cải thiện khi các khoản phải thu giảm 17%, đạt 7.069 tỷ đồng, chiếm 47% tổng tài sản. Hàng tồn kho cũng giảm 9%, đạt 915 tỷ đồng, chiếm 6% tài sản.

Đáng kể, quy mô vốn bằng tiền của CC1 tăng khá mạnh. Cụ thể, tiền và tương đương tiền lên tới 2.663 tỷ đồng, tăng 62%. Khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn tại khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt 190 tỷ đồng. Như vậy, quy mô vốn bằng tiền tổng cộng là 2.853 tỷ đồng.

Một lưu ý khác là chi phí xây dựng cơ bản dở dang năm 2023 tăng 24%, lên 2.641 tỷ đồng, tâp trung tại các dự án: đường bộ ven biển Hải Phòng – Thái Bình (2.014 tỷ đồng), khu dân cư Hạnh Phúc (605 tỷ đồng), cho thấy tiến độ các dự án có cải thiện.

Điểm trừ trong cơ cấu tài sản là dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi tăng 2,4 lần lên 94 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 31/12/2023 đạt 10.693 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm. Điểm tích cực là nợ vay đạt 4.288 tỷ đồng, giảm 36%. Trong khi đó, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng 68%, đạt 2.780 tỷ đồng. Đây là một trong những nguyên nhân (cùng với sự suy giảm của các khoản phải thu) giúp CC1 có dòng tiền kinh doanh dương rất lớn.

Với vốn chủ sở hữu đạt 4.273 tỷ đồng, tăng 2,6% so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,5 lần.

Về dòng tiền, dòng tiền kinh doanh năm 2023 của CC1 dương tới 3.006 tỷ đồng (năm trước âm 1.233 tỷ đồng), chủ yếu do giảm các khoản phải thu (1.011 tỷ đồng), tăng các khoản phải trả (2.803 tỷ đồng).

Dòng tiền đầu tư âm 208 tỷ đồng (năm trước âm 1.451 tỷ đồng), do công ty giảm chi mua sắm tài sản so với năm trước; tăng thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác và thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác.

Với sự dồi dào của dòng tiền kinh doanh, CC1 đã giảm được quy mô dòng tiền đi vay, giảm 31%, đạt 4.116 tỷ đồng và đẩy dòng tiền trả nợ gốc vay tăng 15% lên 6.023 tỷ đồng.

Ái Châu Tử

Theo VietnamFinance