Cơ điện Thủ Đức (EMC) giảm gần 6% lợi nhuận sau kiểm toán

Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức (HoSE: EMC) vừa có giải trình về việc chênh lệch lợi nhuận trước thuế giảm 5,94% so với trước và sau khi kiểm toán, còn 1,89 tỷ đồng.

Cơ điện Thủ Đức (EMC) giảm gần 6% lợi nhuận sau kiểm toán.
Cơ điện Thủ Đức (EMC) giảm gần 6% lợi nhuận sau kiểm toán.

Cụ thể, trong báo cáo tài chính tự lập, 6 tháng đầu năm 2022, Cơ điện Thủ Đức có lợi nhuận trước thuế 2,019 tỷ đồng, tuy nhiên, sau khi kiểm toán còn 1,89 tỷ đồng, giảm 120 triệu đồng, tương đương giảm 5,94%.

Theo Cơ điện Thủ Đức, nguyên nhân là do công ty đã kiểm toán trích dự phòng giảm giá các khoản đầu tư 120 triệu đồng vào chi phí, làm cho lợi nhuận trước thuế giảm dẫn đến thuế TNDN hiện hành cũng giảm 24 triệu đồng về 769 triệu đồng, tương đương giảm 3,03%.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế cũng giảm 96 triệu đồng xuống 1,13 tỷ đồng, tương đương giảm 7,83%.

Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức với tiền thân là Nhà máy Điện Diesel trực thuộc Công ty Điện lực miền Nam. Từ tháng 12/1984 đến tháng 10/1996, nhà máy được đổi tên là Nhà máy sửa chữa Cơ Điện.

Từ tháng 10/1996 đến tháng 6/1999, nhà máy tiếp tục có tên mới là Nhà máy Cơ Điện Thủ Đức. Ngày 26/01/2007, Bộ công nghiệp đã có quyết định số 337/QĐ-BCN phê quyệt phương án và chuyển Công ty Cơ điện Thủ Đức thành Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức.

Xét về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2022, Cơ điện Thủ Đức ghi nhận doanh thu tăng 41,08% so với cùng kỳ lên 349,212 tỷ đồng. Cùng với đó, lợi nhuận trước thuế tăng 9,13% so với cùng kỳ lên 1,89 tỷ đồng, tương ứng tăng 158 triệu đồng; lợi nhuận sau thuế giảm 14,14%, tương ứng giảm 186 triệu đồng xuống 1,13 tỷ đồng.

Anh Phan

Theo VietnamFinance