Danh Khôi: Lỗ từ giao dịch mua rẻ ‘kéo sập’ lợi nhuận quý III, khoản phải thu chiếm 80% tài sản

Quý III/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (HNX: NRC) chỉ có lãi trước thuế 23 tỷ đồng, giảm 72% so với cùng kỳ. Một phần lớn nguyên do là khoản lỗ khác lên tới 60 tỷ đồng, chủ yếu là lỗ từ giao dịch mua rẻ.

Tập đoàn Danh Khôi: Doanh thu và lợi nhuận đồng loạt “lao dốc”, dòng tiền kinh doanh âm hàng trăm tỷ đồng

Quý III/2022, Danh Khôi có doanh thu thuần chỉ 36 tỷ đồng, giảm 68% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do giá vốn cực thấp, lãi gộp cũng đạt gần 36 tỷ đồng.

Trong quý, doanh thu tài chính là điểm sáng, đạt 15 tỷ đồng, chủ yếu do chuyển nhượng cổ phần; cùng kỳ năm ngoái không xuất hiện khoản này.

Về mặt chi phí, chi phí tài chính dù tăng lên, song chỉ 5 tỷ đồng. Danh Khôi lại không hề phát sinh chi phí bán hàng. Còn chi phí quản lý lại ghi nhận số âm (-37 tỷ đồng), do hoàn nhập dự phòng cho hợp đồng có rủi ro (45 tỷ đồng) và dự phòng phải thu khó đòi (3 tỷ đồng).

Điều này đã giúp lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 83 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, khoản lỗ khác lên tới 60 tỷ đồng đã phá đi tất cả. Lãi trước thuế chỉ còn 23 tỷ đồng, giảm 72%.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của Danh Khôi đạt 193 tỷ đồng, tăng 61%; lợi nhuận gộp đạt 153 tỷ đồng, tăng 39%.

Hoạt động tài chính 9 tháng âm 10 tỷ đồng, song nhờ chi phí bán hàng và chi phí quản lý giảm rất mạnh, Danh Khôi có lãi trước thuế 88 tỷ đồng, tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ.

Về tài sản, tại ngày kết thúc quý III/2022, tổng tài sản của Danh Khôi đạt 2.359 tỷ, tăng 16% so với đầu năm. Điểm đáng chú ý trong cơ cấu tài sản là Danh Khôi “sạch” hàng tồn kho. Tuy nhiên, giá trị các khoản phải thu lại biến động lớn: phải thu ngắn hạn giảm 29% còn 903 tỷ đồng, phải thu dài hạn tăng 2,3 lần đạt 985 tỷ đồng. Tổng giá trị các khoản phải thu đạt 1.888 tỷ đồng, chiếm tới 80% tổng tài sản.

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn cũng tăng 2,3 lần, đạt 211 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày kết thúc quý III/2022 là 941 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Nợ vay có xu hướng tăng mạnh mẽ khi tăng 30%, đạt 626 tỷ đồng; trong đó, vay ngắn hạn đạt 359 tỷ đồng, tăng 3,4 lần, vay dài hạn đạt 267 tỷ đồng, giảm 28%.

Song, với vốn chủ sở hữu dày dặn, 1.418 tỷ đồng (tăng 23%), Danh Khôi có hệ số nợ rất thấp.

Về dòng tiền, điểm trừ của Danh Khôi là dòng tiền kinh doanh 9 tháng âm 323 tỷ đồng (cùng kỳ âm 518 tỷ đồng) do tăng các khoản phải thu (331 tỷ đồng), giảm các khoản phải trả (43 tỷ đồng). Do đó, công ty vừa phải thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác, vừa tăng cường vay mượn để bù đắp. Dòng tiền vay/trả 9 tháng tăng mạnh, đạt 265 tỷ đồng/119 tỷ đồng, tăng 5 lần và 3 lần so với cùng kỳ. Tuy vậy, dòng tiền thuần 9 tháng vẫn âm 3 tỷ đồng, khiến tiền và tương đương tiền chỉ còn vỏn vẹn 2,6 tỷ đồng khi kết thúc 9 tháng.

Lê Nguyễn

Theo VietnamFinance