Đầu tư LDG: Doanh thu 9 tháng chỉ 2 tỷ đồng, giảm tới 99%

Công ty cổ phần Đầu tư LDG (HoSE: LDG) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2023 ghi nhận lỗ 64,98 tỷ đồng trong quý III. Luỹ kế 9 tháng, công ty ghi nhận lỗ 209,3 tỷ đồng.

Đầu tư LDG: Doanh thu 9 tháng giảm 99% so với cùng kỳ, cách rất xa mục tiêu có lãi.
Đầu tư LDG: Doanh thu 9 tháng giảm 99% so với cùng kỳ, cách rất xa mục tiêu có lãi.

Cụ thể, trong quý III/2023, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty đạt 0,29 tỷ đồng, giảm sâu tới 96,2% so với cùng kỳ.

Với việc doanh thu thuần âm, trong kỳ, lợi nhuận gộp của công ty cũng ghi nhận âm 0,51 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 0,18 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính giảm 99,9% so với cùng kỳ về 0,05 tỷ đồng, tương ứng giảm 71,39 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 41,6% so với cùng kỳ lên 49,24 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 49,6% về 16,8 tỷ đồng, tương ứng giảm 16,52 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Quý này, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ LDG ghi nhận - 64,98 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 1,66 tỷ đồng, tức giảm 66,64 tỷ đồng.

Theo LDG, doanh thu tài chính giảm mạnh do không ghi nhận so với cùng kỳ ghi nhận 70,5 tỷ đồng lãi chậm thanh toán.

Luỹ kế 9 tháng năm 2023, doanh thu của công ty đạt 2 tỷ đồng, giảm 99,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận - 209,3 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 8,3 tỷ đồng, tức giảm 217,64 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2023, Đầu tư LDG đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.448 tỷ đồng, tăng 424% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 3,9 tỷ đồng, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, sau 9 tháng, Đầu tư LDG đang cách rất xa kế hoạch doanh thu và có lãi trong năm tài chính 2023.

Tính tới 30/9/2023, tổng tài sản của Công ty Đầu tư LDG giảm 3,4% so với đầu năm về 7.590,5 tỷ đồng, tương ứng giảm 270,3 tỷ đồng. Trong đó, tồn kho ghi nhận 1.227,9 tỷ đồng, chiếm 16,2% tổng tài sản; tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 4.047,9 tỷ đồng, chiếm 53,3% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 1.154,8 tỷ đồng, chiếm 15,2% tổng tài sản,...

Bảo Duy

Theo VietnamFinance