Dự án King Palace Lâm Đồng đã bị thu hồi đất

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định 1017/QĐ-UBND về việc Thu hồi toàn bộ diện tích đất đã cho Công ty cổ phần Hoàn Cầu Đà Lạt thuê thuộc dự án King Palace và giao cho UBND TP Đà Lạt quản lý.

Lý do thu hồi để chấm dứt hoạt động dự án theo Quyết định số 83/QĐ- KHĐT ngày 17/09/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư và việc xử lý tài sản trên đất thuê UBND tỉnh thống nhất tại Văn bản số 3371/UBND-XD ngày 17/05/2022.

Thu hồi toàn bộ diện tích đất đã cho Công ty cổ phần Hoàn Cầu Đà Lạt thuê thuộc dự án King Palace.  
Thu hồi toàn bộ diện tích đất đã cho Công ty cổ phần Hoàn Cầu Đà Lạt thuê thuộc dự án King Palace.  

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Tài chính tiếp tục rà soát về kinh phí cần hoàn trả cho Công ty cổ phần Hoàn cầu Đà Lạt; giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan bàn giao diện tích đất cho UBND TP Đà Lạt quản lý cũng như lập thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp; chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thực hiện cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định.

Theo Quyết định, thu hồi toàn bộ diện tích 158.632 m2 đất đã cho Công ty cổ phần Hoàn Cầu Đà Lạt thuê theo Quyết định số 2684/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 của UBND tỉnh và giao UBND TP Đà Lạt quản lý.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có nhiệm vụ lập thủ tục chấm dứt hợp đồng thuê rừng hoặc đề xuất xử lý liên quan đến tài nguyên rừng (nếu có) theo quy định.

Khi đã thực hiện các thủ tục, UBND TP Đà Lạt có trách nhiệm tiếp nhận, tổ chức quản lý chặt chẽ quỹ đất thu hồi, lập kế hoạch đưa đất vào sử dụng theo quy định.

Văn Trì

Theo Chất lượng và Cuộc sống