Golden Gate: Khoản tiền 'để dành' khổng lồ hơn 1.400 tỷ đồng

Công ty cổ phần Tập đoàn GOLDEN GATE mới công bố báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Theo đó, Golden Gate có vốn góp chủ sở hữu chỉ hơn 77 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận chưa phân phối khổng lồ với hơn 1.430 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 6.290 tỷ đồng, giảm gần 10% so với năm 2022.

Giá vốn hàng bán trong năm 2023 đạt 2.325 tỷ đồng, chiếm gần 37% doanh thu bán hàng.

Đáng chú ý là chi phí bán hàng bất ngờ tăng 225 tỷ đồng, đạt gần 3.344 tỷ đồng.

Trong khi đó, chi phí tài chính giảm 50%, chỉ đạt 55 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ 4%, đạt gần 448 tỷ đồng.

Theo đó, lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 139 tỷ đồng, giảm 78,8% so với năm 2022.

Kết thúc năm tài chính 2023, lãi cơ bản trên cổ phiếu giảm gần 80%, chỉ đạt 18.203 đồng, trong khi năm 2022 là 86.360 đồng.

Tại ngày 31/12/2023, Golden Gate sở hữu tổng tài sản hơn 2.873 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,5% so với đầu năm 2023. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 1.479 tỷ đồng, tài sản dài hạn là 1.394 tỷ đồng.

Chiếm phần lớn trong tài sản ngắn hạn là hơn 555 tỷ đồng hàng tồn kho; gần 625 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng và gần 230 tỷ đồng phải thu ngắn hạn.

Thuế và các khoản phải nộp tại Báo cáo tài chính năm 2023
Thuế và các khoản phải nộp tại Báo cáo tài chính năm 2023

Cùng với đó là hơn gần 250 tỷ đồng đặt cọc dài hạn và 262 tỷ đồng chi phí xây dựng chưa nghiêm thụ và hơn 600 tỷ đồng chi phí trả trước dài hạn như chi phí sửa chữa cải taọ nhà hàng,..

Theo báo cáo tài chính, Golden Gate có vốn góp chủ sở hữu chỉ hơn 77 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận chưa phân phối khổng lồ với hơn 1.430 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2023, Golden Gate có dư nợ vay hơn 750 tỷ đồng, phần dư nợ này được đảm bảo bằng nhiều Hợp đồng tiền gửi, cổ phiếu và bất động sản. Theo đó tỷ lệ dư nợ vay/vốn góp chủ sở hữu đạt gần 10 lần.

Bên cạnh đó, cuối năm 2023, Golden Gate có công nợ phải trả hơn 310 tỷ đồng như công ty TNHH Kilcoy Pastoral hơn 11,5 tỷ đồng, Công ty đồ uống TTC gần 10 tỷ đồng,…

Đáng chú ý là cuối năm 2023, Golden Gate có khoản phải trả người lao động gần 220 tỷ đồng, phải nộp thuế hơn 61 tỷ đồng. Được biết, năm 2023, Golden Gate có chi phí nhân công là 1.532 tỷ đồng.

Được biết, Golden Gate thành lập từ năm 2008, đến nay công ty có 9 công ty con và 32 chi nhánh tại nhiều tỉnh thành phố với 19.800 nhân viên. Golden Gate sở hữu nhiều thương hiệu đồ nướng Hàn Quốc, Nhật Bản như Isushi, Kpub, Manwah, Gogi, Ktop,…

Nguyễn Kim

Theo VietnamFinance