HPX, IBC cùng loạt cổ phiếu bị HoSE đình chỉ giao dịch

Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM (HoSE) vừa quyết định đưa 5 cổ phiếu vào diện đình chỉ giao dịch.

Cụ thể, HoSE đã quyết định đình chỉ giao dịch 5 cổ phiếu bao gồm cổ phiếu AGM (Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang), cổ phiếu HPX (Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát), cổ phiếu IBC (Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings), cổ phiếu TGG (Công ty Cổ phần The Golden Group) và cổ phiếu TTB (Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ).

Tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang, cổ phiếu AGM hiện đang trong diện hạn chế giap dịch do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 (riêng lẻ và hợp nhất) đã được kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị hạn chế giao dịch theo quy định.

Tới ngày 31/8/2023, HoSE đã có công văn nhắc nhở chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023 và đến nay công ty chưa thực hiện công bố. Căn cứ vào quy định của pháp luật, HoSE đã Quyết định thực hiện chuyển cổ phiếu AGM từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát, cổ phiếu HPX đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 16/5/2023 do chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022. Ngoài ra, sau khi đưa vào diện hạn chế giao dịch và bị HoSE nhắc nhở, Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát vẫn chưa thực hiện công bố Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2023.

Căn cứ vào quy định của pháp luật, HoSE đã Quyết định thực hiện chuyển cổ phiếu HPX từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings, cổ phiếu IBC đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 16/5/2023 do chậm nộp Báo cáo tài chính năm 2022. Mặc dù bị đưa vào diện hạn chế giao dịch và bị HoSE nhắc nhở nhưng Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings vẫn chưa công bố Báo cáo tài chính quý II/2023 và Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023.

Căn cứ vào quy định của pháp luật, HoSE đã Quyết định thực hiện chuyển cổ phiếu IBC từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch.

Tại Công ty Cổ phần The Golden Group, cổ phiếu TGG đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 18/5/2023 do chậm nộp Báo cáo kiểm toán năm 2022. Ngoài ra, sau khi đưa vào diện hạn chế giao dịch và bị HoSE nhắc nhở, Công ty Cổ phần The Golden Group vẫn chưa thực hiện công bố Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2023.

Căn cứ vào quy định của pháp luật, HoSE đã Quyết định thực hiện chuyển cổ phiếu TGG từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ, cổ phiếu TTB đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 16/5/2023 do chậm công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022. Ngoài ra, sau khi đưa vào diện hạn chế giao dịch và bị HoSE nhắc nhở, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ vẫn chưa thực hiện công bố Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2023.

Căn cứ vào quy định của pháp luật, HoSE đã Quyết định thực hiện chuyển cổ phiếu TTB từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch.

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 41 quy chế niêm yết vào giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 quy định: “Chứng khoán bị đình chỉ giao dịch khi tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch”.

Bảo Duy

Theo VietnamFinance