Lợi nhuận Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 - NT2 liên tục sụt giảm

Theo báo cáo tài chính quý 1/2024, lợi nhuận trước thuế và sau thuế của Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 - NT2 giảm lần lượt là trên 164% và gần 168% so với quý 1/2023. Trong khi đó, mục thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước là gần 10 tỷ đồng, quỹ khen thư

Theo Báo cáo tài chính quý 1/2024, hiện nợ phải trả của Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 - NT2 đang ở mức hơn 4.234 tỷ đồng, tất cả đều là nợ ngắn hạn, trong đó có mục thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước là gần 10 tỷ đồng, quỹ khen thưởng phúc lợi là gần 5,5 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là gần 687 tỷ đồng.

Trong khi đó, vốn chủ sở hữu của NT2 đang ở mức gần 3.980 tỷ đồng, giảm so với hồi đầu năm (ở mức hơn 4.335 tỷ đồng), trong đó vốn góp của chủ sở hữu là hơn 2.878 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính ghi nhận đến thời điểm 31/3/2024, hàng tồn kho của NT2 đang ở mức gần 335 tỷ đồng, tăng hơn nhiều so với thời điểm 1/1/2024 (chỉ là hơn 260 tỷ đồng). 

Lợi nhuận Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 - NT2 liên tục sụt giảm
Lợi nhuận Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 - NT2 liên tục sụt giảm

Lợi nhuận trước thuế quý 1/2024 của NT2 giảm hơn 404 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp giảm 392 tỷ đồng, tương ứng giảm trên 164% và giảm gần 168% so với quý 1/2023.

Theo báo cáo giải trình của NT2, lợi nhuận gộp về sản xuất điện quý 1/2024 giảm 477 tỷ đồng (tương ứng giảm gần 190%) so với quý 1/2023. Nguyên nhân chủ yếu do quý 1/2024, sản lượng điện chỉ đạt 151,5 Triệu kWh, trong khi sản lượng điện cùng kỳ năm 2023 đạt 1.074,8 Triệu kWh.

Doanh thu sản xuất điện giảm 1.921 tỷ đồng (tương ứng giảm 88%), giá vốn hàng bán giảm gần 1.444 tỷ đồng (tương ứng giảm gần 75%) so với quý 1/2023, doanh thu và giá vốn cùng giảm nhưng doanh thu sản xuất điện giảm nhiều hơn giá vốn hàng bán dẫn đến lợi nhuận gộp về sản xuất điện quý 1/2024 giảm so với cùng kỳ năm 2023.

Đồng thời, lợi nhuận từ hoạt động tài chính quý 1/2024 giảm 3,5 tỷ đồng, còn chi phí quản lý doanh nghiệp quý 1/2024 giảm 5,4 tỷ đồng so với quý 1/2023. Ngoài ra, lợi nhuận từ hoạt động khác quý 1/2024 chỉ tăng gần 71 tỷ đồng so với quý 1/2023, nguyên nhân chủ yếu do sau thời điểm mỗi tổ máy Tuabin khí Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 tích lũy đủ 100.000 giờ vận hành “EOH” (Tổ máy Tuabin khí GT11 và GT12 tích lũy đủ 100.000 giờ vận hành “EOH” lần lượt vào ngày 3/1/2024 và ngày 22/3/2024).

Theo Hợp đồng bảo trì thiết bị dài hạn giữa Công ty và liên danh Siemen AG/Siemens Ltd. Việt Nam cho công tác bảo trì máy móc, thiết bị chính cho Nhà máy Điện Tuabin khí Chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2 trong giai đoạn 100.000 giờ vận hành “EOH” đầu tiên cho mỗi tổ máy, Công ty đã thực hiện ghi nhận tăng giá trị hàng tồn kho đối với vật tư dự phòng ISP với tổng giá trị là trên 70 tỷ đồng, đồng thời ghi nhận tăng thu nhập khác với giá trị tương ứng.

Lợi nhuận Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 - NT2 liên tục sụt giảm - Ảnh 1

NT2 đang có khoản nợ quỹ khen thưởng phúc lợi là gần 5,5 tỷ đồng.

Trước đó, lợi nhuận trước thuế và sau thuế của NT2 trong năm 2023 cũng giảm mạnh. Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 của NT2 lần lượt giảm trên 429 tỷ đồng và giảm trên 410 tỷ đồng (tương ứng giảm 45,5% và giảm 46,4%) so với năm 2022.

Nguyên do được lý giải là lợi nhuận gộp về sản xuất điện năm 2023 giảm trên 570 tỷ đồng, tương ứng giảm gần 53% so với năm trước đó. Nguyên nhân chủ yếu trong năm 2023, NT2 thực hiện công tác đại tu nhà máy điện Nhơn Trạch 2 kể từ ngày 7/9/2023 đến ngày 1/11/2003 nên sản lượng điện năm 2023 giảm 1.175 triệu KWh giờ so với năm trước.

Doanh thu sản xuất điện giảm trên 2.401 tỷ đồng, tương ứng giảm trên 27% giá vốn bán hàng giảm trên 1.830 tỷ đồng tương ứng giảm gần 24% so với năm trước, doanh thu và giá vốn cùng giảm nhưng doanh thu sản xuất điện giảm nhiều hơn giá vốn bán hàng dẫn đến lợi nhuận gộp về sản xuất điện năm 2023 giảm so với năm trước.

Mặt khác lợi nhuận từ hoạt động tài chính năm 2023 tăng gần 66 tỷ đồng so với năm trước, trong đó, doanh thu tài chính tăng trên 82 tỷ đồng, chi phí tài chính tăng gần 17 tỷ đồng. Còn chi phí quản lý doanh nghiệp giảm trên 62 tỷ đồng, chủ yếu là do chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi giảm trên 58 tỷ đồng. Đồng thời lợi nhuận từ hoạt động khác năm 2023 tăng gần 14 tỷ đồng so với năm trước, do chi phí khác giảm 12,4 tỷ đồng và thu nhập khác tăng 1,2 tỷ đồng.

Trước đó, trong quý 4/2022, sau khi đính chính chỉ tiêu, NT2 bỗng tăng lợi nhuận gấp gần 28 lần, từ gần 6 tỷ đồng lên xấp xỉ 160 tỷ đồng. Bước sang năm 2023 và quý 1/2024 NT2 lại liên tiếp báo lợi nhuận giảm mạnh.

Phải lùi thời hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Mới đây, NT2 cũng đã điều chỉnh lùi thời hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, theo đó sẽ dời lại đến 29/5/2024 (thay vì tổ chức vào 24/4/2024 như công bố trước đó). Lý do được đưa ra nhằm để kiện toàn các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông.  

Thanh Tùng

Theo Tài chính doanh nghiệp