Lợi nhuận giảm nhưng An Gia đã hoàn thành 81% kế hoạch năm 2023

Trong 6 tháng đầu năm nay, An Gia đạt 81 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 33% YoY nhưng công ty đã hoàn thành 81% kế hoạch lợi nhuận của năm 2023.

 

Dự án Westgate (Bình Chánh, TP.HCM) sắp được bàn giao cho khách hàng.
Dự án Westgate (Bình Chánh, TP.HCM) sắp được bàn giao cho khách hàng.

An Gia vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2023. Theo đó, công ty đạt 1.676 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 38,1% so cùng năm trước (YoY), tương đương giảm 1.033 tỷ đồng.

Doanh thu thuần giảm nên lợi nhuận gộp cũng giảm 26,7% YoY (-141 tỷ đồng) còn 389 tỷ đồng. Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận gộp tăng lên 23,2% từ mức 19,6% của quý 2/2022.

Doanh thu tài chính đạt 81 tỷ đồng, tăng 2,4% YoY (+2 tỷ đồng). Lợi nhuận khác đạt 20 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 7 tỷ đồng.

Các loại chi phí được công ty tiết giảm mạnh. Cụ thể, chi phí tài chính 41 tỷ đồng, giảm 60,3% YoY (-62 tỷ đồng). Chi phí bán hàng 255 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,8% YoY (+2 tỷ đồng). Chi phí quản lý doanh nghiệp 12 tỷ đồng, giảm 64,8% YoY (-21 tỷ đồng).

Kết thúc quý 2/2023, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 76 tỷ đồng, giảm 36,1% YoY (-43 tỷ đồng). Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 610 đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, An Gia đạt 1.866 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 43% YoY (-1.406 tỷ đồng) và 81 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ, giảm 33% YoY (-40 tỷ đồng). So với kế hoạch kinh doanh 3.000 tỷ đồng doanh thu thuần và 100 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ, An Gia đã hoàn thành 62,2% kế hoạch doanh thu và 81% kế hoạch lợi nhuận của năm 2023.

Tại thời điểm 30/6, An Gia có 9.309 tỷ đồng tổng tài sản, giảm 13,4% so với đầu năm (-1.489 tỷ đồng). Trong đó, các khoản phải thu dài hạn và ngắn hạn biến động mạnh nhất.

Cụ thể, khoản phải thu dài hạn giảm 80,8% trong 6 tháng đầu năm (-1.689 tỷ đồng) còn 400 tỷ đồng. Trong đó, phải thu về cho vay dài hạn giảm 80,4% (-923 tỷ đồng) còn 225 tỷ đồng và phải thu dài hạn khác giảm 81,4% (-765 tỷ đồng) còn 175 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 37,7% trong 6 đầu năm (+1.372 tỷ đồng) đạt 5.013 tỷ đồng. Trong đó, phải thu về cho vay ngắn hạn tăng 45,8% (+806 tỷ đồng) đạt 2.564 tỷ đồng và phải thu ngắn hạn khác tăng 30% (+475 tỷ đồng) đạt 2.058 tỷ đồng.

An Gia thuyết minh các khoản phủ thu về cho vay chủ yếu tập trung ở các bên liên quan như Nhà An Gia (1.449 tỷ đồng), Gia Linh (971 tỷ đồng), Đông Nam (113 tỷ đồng)…

Còn các khoản phải thu tập trung chủ yếu vào vốn đầu từ hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) gồm 1.359 tỷ đồng ngắn hạn và 175 tỷ đồng dài hạn. Phần còn lại chủ yếu nằm ở phải thu tiền lãi 366 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/6, An Gia còn 3.353 tỷ đồng hàng tồn kho. Những dự án có giá trị hàng tồn kho lớn như Westgate (2.647 tỷ đồng), Signial (321 tỷ đồng), The Standard (267 tỷ đồng)…

Đóng cửa ngày 27/7, cổ phiếu AGG của An Gia đạt 31.650 đồng, tăng 4,1% so với đầu năm. Ở mức giá hiện tại, vốn hóa công ty đạt 3.960 tỷ đồng.

Hiện nay, An Gia có vốn điều lệ 1.251 tỷ đồng. Cổ đông lớn nhất của An Gia là CTCP Quản lý và Đầu tư Trường Giang của ông Nguyễn Bá Sáng đang có tỷ lệ sở hữu 41,04% (51.349.882 cổ phiếu).

Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Bá Sáng, Tổng Giám đốc là bà Huỳnh Thị Kim Ánh.

Nguyễn Như

Theo Chất lượng và cuộc sống