Louis Capital (TGG) muốn điều chỉnh giá bán toàn bộ cổ phần tại Sametel

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital (HoSE: TGG) vừa thông qua việc điều chỉnh giá chuyển nhượng cổ phần mà công ty đã đầu tư tại Công ty Cổ phần Sametel (Sametel, HNX: SMT).

Louis Capital (TGG) muốn điều chỉnh giá bán toàn bộ cổ phần tại Sametel,
Louis Capital (TGG) muốn điều chỉnh giá bán toàn bộ cổ phần tại Sametel,

Theo đó, Louis Capital sẽ điều chỉnh giá chuyển nhượng toàn bộ hơn 2,8 triệu cổ phiếu SMT, tương đương 51,2% vốn tại Sametel.

Giá chuyển nhượng mới sẽ không thấp hơn giá vốn đã đầu tư (28 tỷ đồng), trong khi trước đó, công ty này đã từng dự định bán với giá không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phần, tức ít nhất thu về khoảng 56 tỷ đồng.

Được biết, Louis Capital trở thành cổ đông lớn của Sametel sau khi mua vào gần 1,25 triệu cổ phiếu SMT trong thời gian cuối tháng 8/2021, đưa tỷ lệ sở hữu lên mức 22,8% và tiếp tục thực hiện mua vào cổ phiếu của Sametel để nâng tỷ lệ sở hữu lên 51,2%.

Trước đó, Louis Capital cho biết muốn bán tối đa 19% trong tổng 49% cổ phần nắm giữ của một công ty bán mô tô, xe máy cho Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex, HoSE: AGM).

Về tình hình kinh doanh, Louis Capital mới đây vừa công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 với doanh thu thuần luỹ kế 6 tháng đạt gần 507 tỷ đồng, chênh lệch khoảng 9 tỷ đồng so với báo cáo tài chính tự lập.

Lãi gộp, doanh thu tài chính, chi phí tài chính, chi phí bán hàng đều không hoặc có mức chênh lệch không đáng kể so với báo cáo trước đó.

Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp của TGG lại tăng gấp 3,4 lần so với báo cáo tự lập, từ gần 16 tỷ đồng lên hơn 54 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính kiểm toán, TGG đã phải ghi nhận hơn 28,7 tỷ đồng trích lập dự phòng đối với khoản phải thu khó đòi, trong khi ở báo cáo tự lập trước đó không hề phát sinh khoản mục này.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế hơn 5,5 tỷ đồng của TGG công bố trước đó đã “bốc hơi” toàn bộ và thay thế bằng khoản lỗ hơn 30,2 tỷ đồng.

TGG giải trình nguyên nhân của sự chênh lệch này là do công ty đã bổ sung trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi và tổn thất vào công ty con, phân bổ hết lợi thế thương mại của một công ty con do có dự định chuyển nhượng cổ phần một công ty con trong năm 2022, trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh của công ty con.

Giải trình này hoàn toàn khớp với số liệu chênh lệch ở chi phí quản lý doanh nghiệp giữa báo cáo kiểm toán và báo cáo tự lập của TGG.

Ngoài ra, tại báo cáo kiểm toán, kiểm toán viên còn nhấn mạnh và lưu ý về số dư lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên bảng cân đối kế toán hợp nhất giữa niên độ của TGG tại ngày 1/1/2022 có một phần lợi nhuận đến từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh trong năm 2021, liên quan đến cổ phiếu BII của Công ty Cổ phần Louis Land.

Sắp tới đây, ngày 14/10, Louis Capital dự kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua nhiều vấn đề, bao gồm miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và ban kiểm soát; thay đổi kế hoạch kinh doanh năm 2022; thay đổi trụ sở chính của công ty; hủy phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư và các nội dung khác.

Bảo Duy

Theo VietnamFinance