Luật Đất đai 2024 quy định cấp sổ đỏ, sổ hồng ra sao khi nhiều người chung quyền sử dụng đất?

Luật Đất đai 2024 quy định rõ về các nguyên tắc khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, đặc biệt trong trường hợp nhiều người có chung quyền sử dụng đất.

Căn cứ theo Điều 135 Luật Đất đai 2024, quy định cụ thể các nguyên tắc liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng, sổ đỏ). Cụ thể:

1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất sẽ được cấp theo từng thửa đất cho người có quyền sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu và đủ điều kiện theo quy định.

Luật Đất đai 2024 đã có quy định cụ thể và rõ ràng về trường hợp cấp sổ đỏ, sổ hồng trong trường hợp nhiều người cùng sở hữu quyền sử dụng đất. Ảnh: Internet
Luật Đất đai 2024 đã có quy định cụ thể và rõ ràng về trường hợp cấp sổ đỏ, sổ hồng trong trường hợp nhiều người cùng sở hữu quyền sử dụng đất. Ảnh: Internet

Trừ trường hợp người sử dụng đất đang sử dụng nhiều thửa đất nông nghiệp tại cùng một xã, phường, thị trấn mà có yêu cầu thì được cấp 1 Giấy chứng nhận chung cho các thửa đất đó.

2. Trong trường hợp thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung tài sản gắn liền với đất thì cấp cho mỗi người 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Nếu có yêu cầu thì cấp chung 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và trao cho người đại diện.

Nhiều thay đổi mới liên quan đến sổ hồng, sổ đỏ theo Luật Đất đai 2024. Ảnh: Internet
Nhiều thay đổi mới liên quan đến sổ hồng, sổ đỏ theo Luật Đất đai 2024. Ảnh: Internet

3. Trong trường hợp quyền sử dụng đất/ quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất/ quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng thì phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng vào Giấy chứng nhận, trừ trường hợp vợ và chồng có thỏa thuận ghi tên một người để đứng tên làm đại diện cho vợ và chồng.

Đối với trường hợp quyền sử dụng đất/ quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất/ quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận chỉ ghi họ, tên của vợ/ chồng thì được cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng nếu có yêu cầu.

An Nhiên

Theo Chất lượng và cuộc sống