MB Capital: Nhiều hạng mục đầu tư tại các quỹ vượt quá quy định cho phép

Công ty cổ phần Quản lý quỹ MB đã công bố các thông tin sai lệch về tỷ lệ danh mục đầu tư của quỹ mở so với quy định hiện hành. Cụ thể, tại Quỹ đầu tư giá trị MB Capital (MBVF) và Quỹ đầu tư Trái phiếu MB (MBBond).

Cụ thể, tại ngày 03/6/2024, Quỹ đầu tư giá trị MB Capital ghi nhận tổng giá trị tài sản ròng của Quỹ đạt 126 tỷ đồng với giá 1 chứng chỉ quỹ là 21.860 đồng/Chứng chỉ quỹ.

Tại ngày 03/6/2024, tổng giá trị các mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của quỹ vượt quá 40% tổng giá trị tài sản của quỹ, chưa đáp ứng quy định tại điểm e Khoản 4 Điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTV ngày 16/11/2020.

MB Capital: Nhiều hạng mục đầu tư tại các quỹ vượt quá quy định cho phép - Ảnh 1

Cụ thể hạng mục đầu tư lớn đạt tới 51,58%, vượt hơn 11,58% so với quy định pháp luật hiện hành.

Trước đó, ngày 02/6/2024, Quỹ này cũng vượt tỷ lệ hạng mục đầu tư lớn với tỷ lệ 51,99%, vượt 11,99%.

Cũng tại ngày 30/5/2024, tỷ lệ hạng mục đầu tư lớn đạt 51,7%. Trước đó, đơn vị này cũng nhiều lần vi phạm quy định về tỷ lệ hạn mức đầu tư.

Nguyên nhân được phía doanh nghiệp đưa ra là do công ty thực hiện thanh toán tiền bán Chứng chỉ quỹ cho nhà đầu tư tại kỳ ngày 11/3/2024.

Theo Báo cáo tài chính Quỹ Quý I/2024, Quỹ này ghi nhận danh mục đầu tư sai lệch so với Điều lệ và Bản cáo bạch. Cụ thể, từ ngày 19/3/2024 đến ngày 24/3/2024 và từ ngày 28/3/2024 đến ngày 31/3/2024 do biến động giá trên thị trường tài sản nên danh mục quỹ đầu tư có tỷ lệ đầu tư vào chứng khoán đang lưu hành và các tài sản khác vượt quá 20% quy định pháp luật.

Báo cáo của công ty Quản lý quỹ MB về hoạt động và quản lý Quỹ MBBond trong Quí I/2024
Báo cáo của công ty Quản lý quỹ MB về hoạt động và quản lý Quỹ MBBond trong Quí I/2024

Cùng với đó từ ngày 17/01/2024 đến ngày 06/03/2024 và từ ngày 11/03/2024 đến ngày 31/3/2023 tổng danh mục đầu tư lớn của quỹ vượt quá 40% tổng giá trị tài sản quỹ, chưa đáp ứng quy định pháp luật.

Thêm nữa, ngày 03/6/2024, Công ty Quản lý quỹ MB cũng công bố thông tin về Quỹ đầu tư trái phiếu MB. Trong đó, MBBond ghi nhận tỷ lệ đầu tư chứng khoán đang lưu hành của một tổ chức phát hành vượt quá 20% tổng giá trị tài sản quỹ. Điều này vi phạm quy định tại điểm c khoản 4 Điều 35 Thông tư 98/2020/TT_BTC ngày 16/11/2020. Cùng với đó, tỷ lệ đầu tư vào tài sản được phát hành bởi các công ty trong cùng một nhóm công ty có quan hệ sở hữu vượt 30% tổng giá trị tài sản.

Cụ thể, tại ngày 03/6/2024, tỷ lệ đầu tư vào trái phiếu NVL122001 là 84,97%. Nguyên nhân là do thực hiện lệch bán chứng chỉ quỹ đầu tư từ ngày 26/11/2022. Tính đến thời điểm ngày 03/6/2024, đã quá thời điểm phát sinh sai lệch hơn 18 tháng nhưng quỹ vẫn chưa điều chỉnh được cơ cấu danh mục.

Được biết, tại ngày 03/6/2024, Quỹ MBBond có tổng giá trị tài sản quỹ là 231,9 tỷ đồng, giá chứng chỉ quỹ là 14.550 đồng,

Được biết, ban điều hành Công ty cổ phần Quản lý quỹ MB là ông Chu Hồng Kiên (Tổng Giám đốc) và Ông Giang Trung Kiên (Phó tổng gíam đốc).

Tại 31/3/2024, Công ty Quản lý Quỹ MB ghi nhận danh mục đầu tư của nhà đầu tư uỷ thác là 4.733 tỷ đồng, tiền gửi nhà đầu tư uỷ thác là 112 tỷ đồng. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh đạt gần 8 tỷ đồng, doanh thu tài chính 22,3 tỷ đồng, theo đó, lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 16,3 tỷ đồng, tăng gần 37% so với cùng kỳ năm 2023.

Nguyễn Kim

Theo VietnamFinance