NBB: Lợi nhuận ròng năm 2022 giảm tới 95%, chỉ bằng 17% kế hoạch

Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (Năm Bảy Bảy, HoSE: NBB) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 và lũy kế kết quả kinh doanh cả năm 2022.

NBB: Lợi nhuận ròng năm 2022 giảm tới 95%, chỉ bằng 17% kế hoạch
NBB: Lợi nhuận ròng năm 2022 giảm tới 95%, chỉ bằng 17% kế hoạch

Theo đó, trong quý IV/2022, doanh thu của Năm Bảy Bảy đạt 176 tỷ đồng, gấp gần 24 lần so với mức thấp của cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng ghi nhận kết quả dương 14 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 20 tỷ đồng.

Trong kỳ này, Năm Bảy Bảy ghi nhận chi phí tài chính ở mức 67 tỷ đồng, trong đó, chi phí lãi vay là 47 tỷ đồng, lần lượt tăng 55% và 43% so với quý IV/2022.

Luỹ kế năm 2022, Năm Bảy Bảy đạt doanh thu 466 tỷ đồng và lãi ròng chỉ đạt 16 tỷ đồng, lần lượt giảm 17% và 95% so với năm trước.

Được biết trong năm 2022, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 102 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2022, công ty mới hoàn thành được 58% kế hoạch doanh thu và chỉ hoàn thành 17% kế hoạch lợi nhuận.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Năm Bảy Bảy đạt gần 6.402 tỷ đồng, tăng 46% so với đầu năm. Chủ yếu do các khoản phải thu ngắn hạn 1.408 tỷ đồng và các khoản phải thu dài hạn 1.587 tỷ đồng, lần lượt tăng 80% và 162% so với đầu năm.

Bên cạnh đó, hàng tồn kho của doanh nghiệp cũng ghi nhận mức tăng 45% so với đầu năm, lên 1.355 tỷ đồng.

Nợ phải trả của doanh nghiệp tại thời điểm cuối kỳ ở mức 4.570 tỷ đồng, tăng 80% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay tài chính 3.130 tỷ đồng, với gần 972 tỷ đồng là nợ vay ngắn hạn.

Năm này, dòng tiền kinh doanh của Năm Bảy Bảy cũng cũng ghi nhận âm. Cụ thể, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm gần 954 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 103 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 1.007 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 1.942 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ.

Anh Phan

Theo VietnamFinance