NRC: Lãi nhờ khoản bồi thường, hoạt động đầu tư tê liệt

Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (HNX: NRC) đã có sự cải thiện phần nào về hoạt động kinh doanh trong quý I/2024 trên khía cạnh doanh thu.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của NRC, quý I/2024, doanh thu thuần đạt 5,3 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 3,8 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp đạt 71,7%. Dù không lớn, song đây là kết quả đáng kể so với mức 0 đồng về doanh thu, lợi nhuận gộp của cùng kỳ năm trước.

Trong quý, các loại chi phí hoạt động của NRC đã được tiết giảm, song vẫn lớn hơn giá trị lợi nhuận gộp, với chi phí tài chính đạt 1,9 tỷ đồng (tăng 11%) và chi phí quản lý đạt 4,6 tỷ đồng (giảm 70%).

Bởi vậy, NRC lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 2,5 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ thuần 16,8 tỷ đồng), đánh dấu quý lỗ thuần thứ 5 trong vòng 6 quý trở lại đây (ngoại lệ là quý IV/2023).

Phải nhờ vào khoản lãi khác trị giá 5,9 tỷ đồng (là khoản bồi thường hợp đồng dự án Barya City), NRC mới có lãi trước thuế 3,4 tỷ đồng và lãi sau thuế 2,6 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với mức lỗ 16,8 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

NRC: Lãi nhờ khoản bồi thường, hoạt động đầu tư tê liệt - Ảnh 1

Tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của NRC đạt 2.039 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm. Các khoản phải thu chiếm 82% tổng tài sản, đạt 1.681 tỷ đồng, giảm 2,5%. 

Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn chiếm 5,2% tài sản, đạt 107 tỷ đồng, không đổi so với đầu năm, đây là chi phí của dự án Bình Đăng (Saigon Metro Mall). Giá trị hàng tồn kho rất thấp, đứng ở mức 11 tỷ đồng.

Nợ phải trả tại ngày 3/3/2024 đạt 743 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay chiếm 52%, đạt 389 tỷ đồng, giảm 10 tỷ đồng.

Với vốn chủ sở hữu đạt 1.296 tỷ đồng, tăng 2 tỷ đồng so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 0,57 lần.

Về dòng tiền, trong quý I/2024, NRC đã chi trả 10 tỷ đồng nợ gốc vay và 16,6 tỷ đồng chi phí lãi vay. Dòng tiền đầu tư “trắng bảng” cho thấy công ty không phát sinh hoạt động đầu tư nào. Tiền và tương đương tiền cuối quý I/2024 chỉ đạt 554 triệu đồng.

Vĩnh Chi

Theo VietnamFinance