Tập đoàn Bất động sản CRV: Doanh thu tăng gấp 7, lãi trước thuế 150 tỷ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV đã có một quý kinh doanh thành công với doanh thu tăng bằng lần và lãi trước thuế tăng 51% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của CRV, quý I năm tài chính 2023 (từ ngày 1/4 – 30/6/2023), doanh thu thuần đạt 249 tỷ đồng, tăng 7,5 lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 71 tỷ đồng, tăng 4,4 lần.

Trong quý, hoạt động tài chính khá nổi bật với doanh thu 98 tỷ đồng, tăng 10%, chủ yếu là lãi tiền gửi, tiền cho vay.

Với doanh số rất lớn, nên dù cho chi phí bán hàng tăng 7 lần (12 tỷ đồng) và chi phí quản lý tăng 80% (9 tỷ đồng), lãi trước thuế quý I của CRV vẫn tăng 51%, đạt 150 tỷ đồng. Khấu trừ thuế, CRV lãi 119 tỷ đồng, tăng 50%.

Tại ngày 30/6/2023, tổng tài sản của CRV đạt 9.381 tỷ đồng, tăng 2,4% so với đầu năm. Công ty có lượng tiền rất dồi dào với 4.903 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 3 – 12 tháng, tăng 5%. Ngoài ra, lượng tiền và tương đương tiền cũng đạt 163 tỷ đồng.

Hàng tồn kho có giá trị 2.927 tỷ đồng, giảm 10 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang chiếm chủ yếu với 2.742 tỷ đồng, tập trung tại các dự án: tòa nhà N02 (30 tỷ đồng), Hoang Huy Commerce (2.706 tỷ đồng)... Ngoài ra, tồn kho thành phẩm tồn tại ở: tòa nhà N01 (49 tỷ đồng), tòa Gold Tower (54 tỷ đồng), Hoàng Huy – Sở Dầu (79 tỷ đồng).

Các khoản phải thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng thấp, đạt giá trị 221 tỷ đồng, giảm 13%.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 30/6/2023 đạt 2.206 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Trong đó, đáng chú ý nhất là khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn, đạt 1.869 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm. Đây là tiền ứng trước của khách hàng mua căn hộ, nhà liền kề, là doanh thu tương lai của CRV.

Với vốn chủ sở hữu đạt 7.174 tỷ đồng, tăng 1,6%, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 0,3 lần.

Ái Châu Tử

Theo VietnamFinance