Thành Thành Công - Biên Hoà nhận 220 triệu USD từ vốn ngoại

Trong vòng chưa đầy một năm, Thành Thành Công – Biên Hoà đã nâng mức đầu tư của nguồn vốn ngoại cho công ty lên mức 220 triệu USD. Cùng với đó, công ty dự phát hành hành trái phiếu ra công chúng hơn 700 tỷ đồng

Ngày 13/5/2024, Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hoà (TTC AgriS, HOSE: SBT) đã hoàn tất ký kết nhận khoản vay có tổng trị giá 80 triệu USD với Ngân hàng Thương mại TNHH E.SUN (E.SUN Bank, Đài Loan).

Được biết, ngân hàng E.SUN Bank giữ vai trò “lead bank” , cụ thể là ngân hàng đầu mối thu xếp và quản lý chính khoản vay hợp vốn. Nhóm các ngân hàng cùng tham gia bao gồm: Ngân hàng Hua Nan Commercial, Ngân hàng Mega ICBC, Ngân hàng Export-Import Bank of the Republic of China, Ngân hàng Chang Hwa Commercial, Ngân hàng Land Bank of Taiwan, Ngân hàng Shanghai Commercial & Savings, Ngân hàng Taiwan Business Bank.

Lễ ký kết nhận khoản vay giữa Thành Thành Công - Biên Hoà và Ngân hàng E.Sun.
Lễ ký kết nhận khoản vay giữa Thành Thành Công - Biên Hoà và Ngân hàng E.Sun.

Cùng với đó, ngày 25/4/2024, Hội đồng quản trị Công ty Thành Thành Công – Biên Hoà đã ban hành Nghị quyết số 135/2024/NQ-HĐQT về việc phát hành trái phiếu ra công chúng hơn 700 tỷ đồng. Mục đích phát hành là thanh toán hợp đồng mua đường với Công ty Cổ phần Nông Nghiệp AgriS Gia Lai. Kỳ hạn lô trái phiếu là 36 tháng kể từ ngày phát hành. Được biết, lô trái phiếu này số lượng đặt mua tối thiểu là 7 tỷ đồng đối với cá nhân, 200 tỷ đồng đối với tổ chức.

Dự kiến, sau khi phát hành thành công, tổng dư nợ trái phiếu của Thành Thành Công – Biên Hoà đạt hơn 1.900 tỷ đồng.

Về hoạt động sản xuất kinh doanh, 3 tháng đầu năm 2024, Thành Thành Công – Biên Hòa ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 6.159 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, doanh thu bán đường đạt hơn 5.360 tỷ đồng, chiếm 87% doanh thu Công ty.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Thành Thành Công – Biên Hoà 3 tháng đầu năm 2024 đạt hơn 187,5 tỷ đồng, tăng mạnh 23% so với cùng kỳ năm 2023.

Doanh thu thuần luỹ kế 9 tháng niên độ 2023-2024, Thành Thành Công – Biên Hòa đạt hơn 19.544 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ niên độ 2022-2023. Cùng với đó, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tăng nhẹ đạt hơn 581,8 tỷ đồng.

Tại 31/3/2024, Thành Thành Công – Biên Hòa sở hữu tổng tài sản hơn 34.198 tỷ đồng, tăng 14% so với 30/6/2023. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 4.445 tỷ đồng, tăng 41%; Đầu tư tài chính ngắn hạn đạt gần 3.242 tỷ đồng, tăng 28%; phải thu ngắn hạn đạt 12.003 tỷ đồng, tăng 23% so với đầu niên độ.

Đáng chú ý, phải thu ngắn hạn khách hàng tăng hơn 600 tỷ đồng, trả trước cho người bán cũng tăng 247 tỷ đồng. Cùng với đó, lãi phải thu, ký quỹ cho hợp đồng tương lai tăng hơn 703 tỷ đồng.

Tại 31/3/2024, tài sản dài hạn vẫn duy trì với hơn 9.892 tỷ đồng. Trong đó, Tài sản cố định hơn 4.074 tỷ đồng, Đầu tư tài chính dài hạn hơn 2.997 tỷ đồng và tài sản dài hạn khác hơn 1.351 tỷ đồng.

Được biết, nợ phải trả cuối tháng 3/2024 đạt hơn 22.875 tỷ đồng, tăng gần 3.445 tỷ đồng. Chiếm phần lớn trong nợ phải trả là dư nợ vay, nợ trái phiếu với hơn 15.107 tỷ đồng. Mục đích các khoản vay này nhằm phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh như ứng đầu tư cho Nông dân, đầu tư nâng công suất nhà máy Gia Lai, tăng vốn lưu động,…

Tính đến 31/3/2024, Thành Thành Công – Biên Hòa có vốn góp hơn 7.621 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần hơn 6.770 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 1.075 tỷ đồng. Bên cạnh đó, phần phụ trội hợp nhất phát sinh từ giao dịch hợp tác kinh doanh các công ty ghi nhận âm hơn 5.502 tỷ đồng.

Nguyễn Kim

Theo VietnamFinance