Thanh tra toàn diện việc cổ phần hóa tại Tổng công ty đầu tư phát triển DIC

Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty đầu tư phát triển DIC.

Công bố quyết định thanh tra Tổng công ty đầu tư phát triển DIC.
Công bố quyết định thanh tra Tổng công ty đầu tư phát triển DIC.

Thanh tra Chính phủ vừa công bố quyết định thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty đầu tư phát triển DIC.

Đoàn thanh tra sẽ bao gồm 9 thành viên, do lãnh đạo Cục giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực III (Cục III) làm trưởng đoàn.

Đoàn thanh tra có trách nhiệm thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân liên quan trong cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty đầu tư phát triển DIC.

Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc (không kể ngày nghỉ, ngày lễ) kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Ủy ban quản lý vốn cùng các đơn vị liên quan có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu, đồng thời cử cán bộ làm đầu mối, phối hợp làm việc với đoàn thanh tra.

Tuệ Lâm

Theo VietnamFinance