Tín Nghĩa (TID) có quý lãi thấp nhất trong lịch sử, cả năm chỉ đạt 31% kế hoạch lợi nhuận

Quý IV/2022, Công ty Cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa (UPCoM: TID) chỉ có lợi nhuận sau thuế 1,8 tỷ đồng. Đây là quý có lãi thấp nhất trong lịch sử của TID (kể từ năm 2015).

Tín Nghĩa (TID) có quý lãi thấp nhất trong lịch sử, cả năm chỉ đạt 31% kế hoạch lợi nhuận
Tín Nghĩa (TID) có quý lãi thấp nhất trong lịch sử, cả năm chỉ đạt 31% kế hoạch lợi nhuận

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, quý IV/2022, doanh thu thuần của TID đạt 2.189 tỷ đồng, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu doanh thu cho thấy sự tăng trưởng của mảng bán hàng hóa, thành phẩm (tăng 12%, đạt 1.865 tỷ đồng) và mảng kinh doanh bất động sản (tăng hơn 2 lần, đạt 164 tỷ đồng) trong khi mảng kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp giảm mạnh (giảm 50%, chỉ 189 tỷ đồng).

Do giá vốn tăng mạnh hơn doanh thu (12%), lợi nhuận gộp đã giảm 51%, chỉ đạt 180 tỷ đồng.

Với doanh thu tài chính chỉ đạt 31 tỷ đồng, giảm 79%, trong khi chi phí tài chính đạt 36 tỷ đồng (gần như không đổi), chi phí bán hàng 43 tỷ đồng (tăng 23%), chi phí quản lý đạt 105 tỷ đồng (giảm 59%), lợi nhuận trước thuế quý IV/2022 của TID chỉ còn 23 tỷ đồng, giảm 86% và lợi nhuận sau thuế chỉ vỏn vẹn 1,8 tỷ đồng, giảm 98,7% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế năm 2022, doanh thu thuần của TID đạt 9.652 tỷ đồng, tăng 36% so với năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 685 tỷ đồng, giảm 25%. Biên lợi nhuận gộp đạt 7,09%, giảm đáng kể so với năm trước là 12,92%.

Doanh thu tài chính trong năm đạt 144 tỷ đồng, 54%. Trong khi đó, chi phí tài chính đạt 122 tỷ đồng, giảm 17%; chi phí bán hàng gần như không đổi, đạt 144 tỷ đồng; chi phí quản lý giảm 28%, đạt 348 tỷ đồng.

Cộng thêm 13 tỷ đồng lỗ từ công ty liên doanh, liên kết và lỗ khác, lợi nhuận trước thuế của TID chỉ đạt 200 tỷ đồng, giảm 54%; lợi nhuận sau thuế đạt 126 tỷ đồng, giảm 66% so với năm trước.

Năm 2022, TID đặt mục tiêu doanh thu 9.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 400 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã vượt 7% mục tiêu doanh thu nhưng chỉ hoàn thành 31% mục tiêu lợi nhuận.

Về tài sản, tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của TID đạt 14.648 tỷ đồng, tăng 2,5% so với đầu năm.

Chiếm phần lớn trong cơ cấu tài sản là chi phí sản xuất kinh doanh dài hạn và chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn, đạt 8.153 tỷ đồng, tăng 2,5%. Đây là các khoản công ty đã đầu tư vào các dự án gồm: khu dân cư Phú Thạnh – Long Tân (1.844 tỷ đồng), dự án Cù lao Tân Vạn (2.028 tỷ đồng), dự án núi Dòng Dài (535 tỷ đồng), dự án ven sông (921 tỷ đồng), khu công nghiệp Ông Kèo (977 tỷ đồng), dự án Đất Đỏ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (742 tỷ đồng), khu dân cư, dịch vụ và du lịch Cù Lao Tân Vạn (520 tỷ đồng), trung tâm thương mại cao tầng phường Quyết Thắng (198 tỷ đồng)…

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý hơn cả là sự gia tăng mạnh mẽ của các khoản phải thu dài hạn, tăng 20 lần, đạt 1.087 tỷ đồng; trong khi các khoản phải thu ngắn hạn giảm 23% còn 745 tỷ đồng.

Đặc biệt là khoản dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi đã tăng tới 36% trong năm, đạt 308 tỷ đồng (gồm: Công ty Cổ phần Hiệp Quang Agro 44 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Cà phê Olympic 204 tỷ đồng…)

Hàng tồn kho có sự suy giảm đáng kể, giảm 47%, còn 273 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của TID tại ngày 31/12/2022 là 10.602 tỷ đồng, tăng 1% so với đầu năm. Nợ vay chiếm tỷ trọng lớn, 37%, đạt 3.912 tỷ đồng và giảm 5,6% so với đầu năm. Bên cạnh đó, công ty có hơn 4.700 tỷ đồng là doanh thu chưa thực hiện, chủ yếu là doanh thu nhận trước từ hoạt động hạ tầng khu công nghiệp (4.638 tỷ đồng).

Vốn chủ sở hữu của TID tại ngày cuối năm 2022 đạt 4.045 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,62 lần.

Về dòng tiền, dòng tiền kinh doanh năm 2022 của TID âm 44 tỷ đồng, chủ yếu do tăng các khoản phải thu (888 tỷ đồng), chi trả lãi vay (107 tỷ đồng), đóng thuế thu nhập doanh nghiệp (112 tỷ đồng)

Dòng tiền đầu tư âm 290 tỷ đồng, do tăng chi mua sắm tài sản (362 tỷ đồng) và chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác (216 tỷ đồng).

Hệ quả tất yếu là dòng tiền đi vay tăng lên, đạt 8.626 tỷ đồng, tăng 35% so với năm trước.

Dù công ty đã thu về thêm 412 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu. Tuy vậy, lưu chuyển tiền thuần cả năm vẫn âm 512 tỷ đồng, khiến tiền và tương đương tiền sụt giảm hơn một nửa, chỉ còn 500 tỷ đồng. Cộng với 184 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, TID đang có khoảng 680 tỷ đồng gửi ngân hàng.

Ái Châu Tử

Theo VietnamFinance