4 đối tượng sẽ bị thu hồi sổ đỏ, sổ hồng theo Luật Đất đai 2013

Nhà nước sẽ thu hồi sổ đỏ, sổ hồng trong một số trường hợp được quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai 2013, người dân cần biết trước khi mua, bán đất.

4 trường hợp bị thu hồi sổ đỏ, sổ hồng

Tại Khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013 có quy định, Nhà nước sẽ thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, cũng như những giấy chứng nhận liên quan đến quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất (gọi chung là sổ hồng, sổ đỏ) trong 4 trường hợp sau:

1. Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất đã cấp trên sổ.

2. Cấp đổi sổ mới

3. Người sử dụng đất hoặc chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai hoặc tài sản gắn liền với đất mà cần phải cấp sổ mới.

4. Sổ đã cấp không đúng thẩm quyền, đối tượng, diện tích, điều kiện, mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

4 trường hợp Nhà nước sẽ thu hồi sổ đỏ, sổ hồng theo Luật Đất đai 2013. Ảnh: Internet
4 trường hợp Nhà nước sẽ thu hồi sổ đỏ, sổ hồng theo Luật Đất đai 2013. Ảnh: Internet

Trừ trường hợp người được cấp sổ đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo đúng quy định của pháp luật.

Quy trình thu hồi sổ hồng, sổ đỏ trong những trường hợp trên ra sao?

1. Trường hợp Tòa án nhân dân (TAND) có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai: Khi có bản án hoặc quyết định có hiệu lực thi hành, trong đó có kết luận về việc thu hồi sổ đỏ đã cấp, thì việc thu hồi sẽ được thực hiện theo bản án hoặc quyết định đó.

2. Trường hợp cơ quan thanh tra có văn bản kết luận sổ đã cấp không đúng quy định pháp luật: Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ xem xét và kết luận là đúng, sẽ có quyết định thu hồi sổ đã cấp. Nếu như sổ đã cấp là đúng phải thông báo lại cho cơ quan thanh tra.

3. Trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét và kết luận là đúng, sẽ có quyết định thu hồi sổ đã cấp. Nếu xác định sổ đã cấp là đúng cần thông báo lại cho cơ quan thanh tra.

Trong trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phát hiện sổ đã cấp không đúng với quy định pháp luật, cơ quan này sẽ kiểm tra lại, thông báo cho người sử dụng đất biết lý do và quyết định thu hồi sổ không đúng quy định.

4. Đối với trường hợp người sử dụng đất hoặc chủ tài sản gắn liền với đất phát hiện: Người này có thể gửi kiến nghị bằng văn bản đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để kiểm tra, xem xét và quyết định thu hồi.

* Lưu ý: Nếu người sử dụng đất hoặc chủ tài sản gắn liền với đất không đồng ý với quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc thu hồi sổ, họ có quyền khiếu nại theo đúng quy định của pháp luật về khiếu nại.

An Nhiên

Theo Chất lượng và cuộc sống