Bán thành công Vĩnh Hảo 6, lợi nhuận của FECON ‘tốc biến’ lên 49 tỷ đồng trong quý IV

Nhờ “thương vụ của năm” – thoái vốn tại dự án điện mặt trời Vĩnh Hảo 6 - Công ty Cổ phần FECON (HoSE: FCN) đã kết thúc quý IV/2022 với khoản lãi sau thuế 49,3 tỷ đồng, là khoản lãi theo quý cao nhất trong vòng 2 năm qua.

Bán thành công Vĩnh Hảo 6, lợi nhuận của FECON ‘tốc biến’ lên 49 tỷ đồng trong quý IV
Bán thành công Vĩnh Hảo 6, lợi nhuận của FECON ‘tốc biến’ lên 49 tỷ đồng trong quý IV

Theo báo cáo tài chính của FCN, quý IV/2022, doanh thu thuần đạt 838 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 62 tỷ đồng, giảm 55%.

Trong quý, doanh thu tài chính đột khởi lên 123 tỷ đồng. Đây chính là khoản doanh thu có được nhờ việc thoái vốn dự án điện mặt trời Vĩnh Hảo 6.

Ngoài ra, FCN cũng ghi nhận 25 tỷ đồng lợi nhuận khác, nhờ vào việc chia sẻ đường dây điện ở dự án điện gió Quốc Vinh Sóc Trăng.

Vì thế, bất chấp các loại chi phí gia tăng (chi phí tài chính 65 tỷ đồng, tăng 35%; chi phí bán hàng 9 tỷ đồng, tăng 50%; chi phí quản lý 73 tỷ đồng, tăng 14%), FCN vẫn có lợi nhuận trước thuế đạt 63,7 tỷ đồng, tăng 3,5 lần và lợi nhuận sau thuế 49,3 tỷ đồng, cải thiện vượt trội so với khoản lỗ 272 triệu đồng của cùng kỳ năm trước. Đây cũng là lợi nhuận sau thuế theo quý cao nhất trong 2 năm qua của FCN.

Nhờ quý IV rất tốt, doanh thu thuần lũy kế năm 2022 đạt 3.043 tỷ đồng, chỉ giảm 12% so với năm trước.

Trong hoàn cảnh bất lợi của thị trường xây dựng, biên lợi nhuận gộp của FCN chỉ giảm nhẹ, đạt 11,7%, tương ứng lợi nhuận gộp đạt 358 tỷ đồng.

Và nhờ khoản doanh thu tài chính rất lớn (161 tỷ đồng, tăng gấp 8,5 lần), FCN đã kết thúc năm 2022 với lợi nhuận trước thuế 77,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 51,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 29% và giảm 27% so với năm trước.

Năm 2022, FCN đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 5.000 tỷ đồng, lãi sau thuế hợp nhất 280 tỷ đồng. Như vậy, FCN đã hoàn thành 61% mục tiêu doanh thu và 18% mục tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của FCN đạt 7.566 tỷ đồng, tăng thêm 71 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.923 tỷ đồng, tăng 3,6%. Các khoản phải thu dài hạn đạt 394 tỷ đồng, tăng 7 lần.  Hàng tồn kho đạt 1.674 tỷ đồng, tăng 12 tỷ đồng.

Nợ phải trả tại ngày cuối năm 2022 đạt 4.103 tỷ đồng, giảm 10% so với đầu năm. Cơ cấu nợ có điểm đáng chú ý là nợ vay đã tăng 9%, đạt 2.705 tỷ đồng.

Với vốn chủ sở hữu rất dày, đạt 3.463 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu chỉ là 1,18 lần.

Dòng tiền kinh doanh năm 2022 của FCN âm 209 tỷ đồng, chủ yếu do giảm các khoản phải trả và chi trả lãi vay. Tuy nhiên, do có 373 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu, FCN đã giảm được quy mô dòng tiền vay/trả xuống 3.012 tỷ đồng/2.775 tỷ đồng, giảm 28% và 13%.

Nhưng với việc đẩy mạnh chi đầu tư, lưu chuyển tiền thuần cả năm đã âm 141 tỷ đồng. Điều này khiến tiền và tương đương tiền cuối năm chỉ còn 171 tỷ đồng, giảm 45% so với đầu năm.

Ái Châu Tử

Theo VietnamFinance