Công ty mẹ Hải Phát Invest: Quý II đột khởi, 6 tháng lãi trước thuế 68 tỷ

Sau quý I/2023 u ám với doanh số bé mọn và khoản lỗ trước thuế 33 tỷ đồng, Công ty mẹ - Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (HoSE: HPX) đã “lột xác” trong quý II để đưa tổng lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2023 đạt 68 tỷ đồng.

Sau rất nhiều chờ đợi, HPX cuối cùng cũng đã công bố báo cáo tài chính riêng lẻ quý I và quý II năm 2023.

Theo đó, quý I/2023, doanh thu thuần của HPX đạt 43 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận gộp đạt 1,5 tỷ đồng – là sự cải thiện đáng kể so với khoản lỗ gộp 4,8 tỷ đồng của cùng kỳ.

Trong quý, HPX chịu 27 tỷ đồng chi phí tài chính. Đây là nguồn cơn chính dẫn tới khoản lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 36 tỷ đồng.

Khoản lãi khác 3 tỷ đồng chỉ ngang “muối bỏ biển”, HPX lỗ trước thuế quý I/2023 33 tỷ đồng.

Bước sang quý II/2023, hoạt động kinh doanh của HPX đã khởi sắc với doanh thu thuần 624 tỷ đồng, tăng 44% và lợi nhuận gộp đạt 157 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý, HPX có thêm 9 tỷ đồng doanh thu tài chính, tiết giảm được 73% chi phí tài chính (đạt 40 tỷ đồng) và giảm 16% chi phí quản lý (đạt 15 tỷ đồng).

Nhờ đó, HPX có lãi trước thuế 101 tỷ đồng, giảm 6%; lãi sau thuế 84 tỷ đồng, không đổi so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của HPX đạt 667 tỷ đồng, tăng 50%; lợi nhuận gộp đạt 158 tỷ đồng, giảm 40%; lãi trước thuế 68 tỷ đồng, giảm 45% và lãi sau thuế 51 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30/6/2023, tổng tài sản của HPX là 9.205 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm. Phần lớn tài sản (42%) nằm ở các khoản đầu tư tài chính dài hạn, chủ yếu là đầu tư vào công ty con.

Hàng tồn kho có sự suy giảm đáng kể (giảm 10%), đạt 2.614 tỷ đồng, giảm 10% và chiếm 28% tổng tài sản. Trong khi đó, các khoản phải thu đạt 1.769 tỷ đồng (ngắn hạn là 1.183 tỷ đồng), chiếm 19% tổng tài sản.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 30/6/2023 đạt 5.878 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm. Nợ vay đạt 2.607 tỷ đồng, giảm 17%; còn khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt 583 tỷ đồng, giảm 34%.

Với vốn chủ sở hữu đạt 3.326 tỷ đồng, tăng 1,5% so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,76 lần.

Dòng tiền kinh doanh 6 tháng của HPX dương 436 tỷ đồng, do có lợi nhuận khá và giảm tồn kho (313 tỷ đồng). Dòng tiền đầu tư dương 58 tỷ đồng, do thu hồi góp vốn vào đơn vị khác.

Đáng kể, tiền thu từ đi vay 6 tháng đã giảm 83% so với cùng kỳ, chỉ còn 147 tỷ đồng, trong khi tiền trả nợ gốc vay tăng 2,4 lần, đạt 700 tỷ đồng.

Dòng tiền thuần 6 tháng âm, khiến tiền và tương đương tiền tại ngày 30/6/2023 chỉ còn 79 tỷ đồng, giảm 42% so với đầu năm.

Ái Châu Tử

Theo VietnamFinance