Đạt Phương (DPG): Lãi quý III đạt 109 tỷ, dòng tiền kinh doanh 9 tháng âm hơn 400 tỷ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương (HoSE: DPG) đã có quý III/2022 khá thành công với doanh thu tăng tới 69% và lãi trước thuế tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Quý III/2020, doanh thu thuần của Đạt Phương đạt 880 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu hợp đồng xây dựng tăng gấp đôi, đạt 595 tỷ đồng; doanh thu từ bán điện TP đạt 105 tỷ đồng, tăng gấp đôi; doanh thu từ kinh doanh bất động sản đạt 178 tỷ đồng, giảm 9%.

Lãi gộp quý III/2022 tăng 42%, đạt 195 tỷ đồng.

Trong quý, các loại chi phí tăng mạnh: chi phí tài chính tăng 15% (đạt 45 tỷ đồng), chi phí bán hàng tăng hơn 6 lần (đạt 27 tỷ đồng), chi phí quản lý tăng 83% (đạt 22 tỷ đồng).

Tuy nhiên, kết quý III/2022, Đạt Phương vẫn có lãi trước thuế 109 tỷ đồng, tăng 17%.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của Đạt Phương đạt 2.225 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước. Mảng xây dựng là nền tảng của doanh thu, tăng gấp đôi, đạt 1.304 tỷ đồng; mảng điện tăng 57%, đạt 449 tỷ đồng; trong khi đó mảng bất động sản giảm 20%, đạt 467 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp đạt 661 tỷ đồng, tăng 18%.

Trong 9 tháng, doanh thu tài chính tăng gấp đôi, đạt 28 tỷ đồng. Bởi vậy, dù các loại chi phí tăng đáng kể: tài chính (7%, 131 tỷ đồng), bán hàng (31%, 72 tỷ đồng), quản lý (53%, 60 tỷ đồng), Đạt Phương vẫn có lãi trước thuế 426 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ.

Về tài sản, tại ngày kết thúc quý III/2022, tổng tài sản của Đạt Phương đạt 5.846 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với đầu năm. Điểm đáng chú ý trong cơ cấu tài sản là hàng tồn kho tăng mạnh (tăng 2,6 lần), đạt 1.470 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 11%, đạt 704 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn giảm 88%, đạt 84 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 30/9/2022 đạt 3.749 tỷ dồng, giảm 10% so với đầu năm. Diễn biến đáng chú ý là trong khi khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm 54% còn 369 tỷ đồng thì nợ vay tăng 17%, lên 2.096 tỷ đồng (vay ngắn hạn là 1.082 tỷ đồng, tăng 6%; vay dài hạn là 1.764 tỷ đồng, tăng 4%).

Vốn chủ sở hữu của Đạt Phương là 2.096 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,788 lần.

Về dòng tiền, đáng nói là dòng tiền kinh doanh 9 tháng âm 415 tỷ đồng (cùng kỳ dương 273 tỷ đồng) do: tăng tồn kho (188 tỷ đồng), tăng các khoản phai thu (114 tỷ đồng), giảm các khoản phải trả (553 tỷ đồng), chi trả lãi vay (135 tỷ đồng). Do đó, dòng tiền vay trả tăng mãnh liệt, đạt 1.230 tỷ đồng và 1.091 tỷ đồng, tăng 6,6 lần và 4,9 lần so với cùng kỳ. Dù vậy, dòng tiền thuần 9 tháng vẫn âm 314 tỷ đồng, khiến tiền và tương đương tiền giảm 30%, còn 731 tỷ đồng.

Ái Châu Tử

Theo VietnamFinance