Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Aqua City

Ngày 24/5/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1724/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Aquacity tại xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa.

Nguồn: UBND tỉnh Đồng Nai