Gỗ Trường Thành (TTF) thoát lỗ trong quý III

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (HoSE: TTF), trong kỳ, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 357 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2021.

Gỗ Trường Thành (TTF) thoát lỗ trong quý III/2022.
Gỗ Trường Thành (TTF) thoát lỗ trong quý III/2022.

Trong quý này, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 2,71 tỷ đồng, tăng 67,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 21,5% về còn 20,5%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp của công ty giảm 0,7% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 0,53 tỷ đồng về 73,16 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 9,6%, tương ứng giảm 0,93 tỷ đồng về 8,76 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 33,1%, tương ứng giảm 9,83 tỷ đồng về 19,89 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu của Gỗ Trường Thành đạt hơn 1.516 tỷ đồng, tăng 39%, lợi nhuận sau thuế đạt 7,2 tỷ đồng giảm 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi ròng 9 tháng của công ty đạt 13 tỷ đồng

Được biết, trong năm 2022, Gỗ Trường Thành lên kế hoạch tổng doanh thu 2.269 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 72,8 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành 67% mục tiêu doanh thu và mới chỉ đạt 10% mục tiêu lợi nhuận năm.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9, tổng tài sản của Gỗ Trường Thành là 3.051 tỷ đồng, tăng 7,5% so với đầu năm. Hàng tồn kho của Gỗ Trường Thành là 737 tỷ đồng tại ngày 30/9, giảm 21% so với đầu năm, chủ yếu là nguyên vật liệu, thành phẩm và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Doanh nghiệp cũng giảm mạnh khoản dự phòng từ 224 tỷ đồng đầu năm xuống 141 tỷ đồng cuối kỳ.

Khoản phải thu có giá trị 567 tỷ cuối quý III và đã được trích lập dự phòng 444 tỷ đồng. Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ vay của doanh nghiệp tại ngày 30/9 là 60 tỷ đồng, hoàn toàn là vay từ các ngân hàng.

Vốn chủ sở hữu là 462 tỷ đồng cuối tháng 9, chiếm 15% tổng nguồn vốn. Trong đó, Gỗ Trường Thành ghi nhận tổng lỗ lũy kế lên tới 3.039 tỷ đồng.

Bảo Duy

Theo VietnamFinance