Hà Đô (HDG): Quý I, doanh thu bất động sản tăng gấp đôi, lãi sau thuế 357 tỷ

Quý I/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HoSE: HDG) báo lãi sau thuế 357 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo hợp nhất của HDG cho thấy, quý I/2023, doanh thu thuần đạt 956 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ. Cơ cấu doanh thu thể hiện sự tăng trưởng mạnh của mảng kinh doanh bất động sản, tăng 2,4 lần, đạt 312 tỷ đồng; mảng thủy điện và điện mặt trời tăng 14%, đạt 543 tỷ đồng; mảng dịch vụ khách sạn tăng 3,4 lần, đạt 24 tỷ đồng; mảng cung cấp dịch vụ và cho thuê bất động sản tăng 5%, đạt 76  tỷ đồng. Chỉ mảng xây lắp là “trắng” doanh thu.

Lợi nhuận gộp đạt 575 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp đạt 60,14%; riêng mảng bất động sản đạt 40,7%.

Trong quý, doanh thu tài chính chỉ 6 tỷ đồng, giảm 75%, trong khi đó chi phí tài chính lên tới 149 tỷ đồng, tăng 22%. Chi phí quản lý 35 tỷ đồng, gần như không đổi. Đáng chú ý là chi phí bán hàng chỉ 831 triệu đồng, giảm 88%.

Kết quý I/2023, HDG có lợi nhuận trước thuế 399 tỷ đồng, tăng 23%; lợi nhuận sau thuế 357 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2023, HDG đặt kế hoạch doanh thu 3.225 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 971 tỷ đồng. Như vậy, hết quý I/2023, HDG đã hoàn thành 29% mục tiêu doanh thu và 36% mục tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của HDG đạt 14.748 tỷ đồng, giảm 2,3% so với đầu năm. Chất lượng tài sản khá tốt với các khoản phải thu đạt 1.961 tỷ đồng, tăng 13% (trong đó: dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi là 99 tỷ đồng). Hàng tồn kho đạt 1.120 tỷ đồng, giảm 19%. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang đạt 803 tỷ đồng, tăng 3%.

Nợ phải trả tại ngày 31/3/2023 đạt 7.843 tỷ đồng, giảm 8% so với đầu năm. Đáng kể, nợ vay đạt 5.860 tỷ đồng, giảm 4%. Khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm 27%, đạt 497 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu đạt 6.905 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,13 lần.

Dòng tiền kinh doanh quý I/2023 của HDG âm 124 tỷ đồng (cùng kỳ dương 102 tỷ đồng), chủ yếu do giảm các khoản phải trả, tăng các khoản phải thu, chi trả lãi vay.

Dòng tiền tài chính thể hiện HDG đã giảm rất mạnh quy mô dòng tiền đi vay, chỉ 88 tỷ đồng, giảm 83% so với cùng kỳ. Điều này khiến tiền và tương đương tiền cuối quý I/2023 chỉ còn 436 tỷ đồng, giảm 37% so với đầu năm.

Ái Châu Tử

Theo VietnamFinance