Hà Đô: Lãi sau thuế quý II chỉ 81 tỷ đồng, thấp nhất 5 năm

Quý II/2023, lợi nhuận sau thuế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HoSE: HDG) giảm 81% so với cùng kỳ, đạt 81 tỷ đồng, thấp nhất trong 5 năm qua.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, quý II/2023, doanh thu thuần của HDG giảm 42% so với cùng kỳ năm trước, đạt 564 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 280 tỷ đồng, giảm 58%.

Trong quý, doanh thu hoạt động tài chính giảm 82%, chỉ 9,7 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 6%, lên tới 140 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 40%, đạt 42 tỷ đồng. Bởi vậy, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm mạnh 81%, đạt 105,6 tỷ đồng.

Chịu thêm khoản lỗ khác 11 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế chỉ còn 94,7 tỷ đồng, giảm 83% so với cùng kỳ.

Khấu trừ thuế, lợi nhuận còn còn 81 tỷ đồng, giảm 81% so với cùng kỳ năm trước và là mức thấp nhất kể từ sau quý II/2018.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của HDG đạt 1.520 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ. Do giá vốn tăng nhanh hơn nên lợi nhuận gộp giảm 24%, còn 855 tỷ đồng.

Đóng góp chính cho doanh thu nửa đầu năm của HDG vẫn là mảng năng lượng (thủy điện, điện mặt trời, điện gió) với hơn 918 tỷ đồng, giảm không đáng kể so với cùng kỳ 2022. Trong khi đó, mảng kinh doanh bất động sản chỉ đem về hơn 392 tỷ đồng, giảm 31%.

Còn doanh thu tài chính giảm 80%, còn 16 tỷ đồng. Trong khi đó, các loại chi phí gia tăng đáng kể, cụ thể: chi phí tài chính tăng 13%, đạt 289 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 17%, đạt 77,5 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm của HDG giảm 44% so với cùng kỳ năm trước, còn 493 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế giảm 40%, còn 438 tỷ đồng.

Năm 2023, HDG đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất là 3.225 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế là 971 tỷ đồng. Như vậy, sau nửa năm, công ty đạt 52% kế hoạch doanh thu và 54% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tại thời điểm ngày 30/6/2023, tổng tài sản của HDG là 14.376 tỷ đồng, trong đó tài sản dài hạn là 11.119 tỷ đồng. Chất lượng tài sản khá lành mạnh với tỷ trọng thấp của các khoản phải thu, hàng tồn kho.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày kết thúc quý II/2023 của HDG đạt 7.450,5 tỷ đồng, giảm 13% so với đầu năm. Tổng dư nợ vay đạt 5.669 tỷ đồng, giảm 7%. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,07 lần.

Về dòng tiền, dòng tiền kinh doanh 6 tháng của HDG âm 83 tỷ đồng, chủ yếu do giảm các khoản phải trả (890 tỷ đồng), chi trả lãi vay (249 tỷ đồng). HDG cũng đã giảm quy mô dòng tiền vay mượn trong 6 tháng, chỉ còn 93 tỷ đồng, giảm 44%. Những điều này khiến lưu chuyển tiền thuần 6 tháng âm 485 tỷ đồng, khiến tiền và tương đương tiền tại ngày 30/6/2023 chỉ còn 208 tỷ đồng, giảm 79% so với đầu năm.

Ái Châu Tử

Theo VietnamFinance