Lãi quý IV tăng gấp 4, lãi cả năm 2023 của IDJ Việt Nam vẫn thấp nhất 3 năm qua

Quý IV/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam (HNX: IDJ) ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng 4,3 lần so với cùng kỳ. Dù vậy, kết quả này cũng không đủ sức giúp tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023 của công ty tăng trưởng và đạt kế hoạch đề ra.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, quý IV/2023, doanh thu thuần của IDJ đạt 285 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ và cao nhất trong 5 quý qua. Lợi nhuận gộp đạt 94 tỷ đồng, tăng 47%, tương ứng biên lợi nhuận gộp đạt 32,9%.

Trong quý, IDJ có doanh thu tài chính 12 tỷ đồng, tăng 2,2 lần; lợi nhuận khác 8 tỷ đồng, tăng 49%.

Cùng với việc tiết giảm được các loại chi phí, công ty kết quý IV/2023 với lợi nhuận trước thuế 60 tỷ đồng, tăng 4 lần; lợi nhuận sau thuế 48 tỷ đồng, tăng 4,3 lần so với cùng kỳ - là lợi nhuận quý tốt nhất trong vòng 5 quý qua.

Lũy kế năm 2023, doanh thu thuần của IDJ đạt 879 tỷ đồng, tăng 7% so với năm trước, song vẫn kém hơn năm 2021. Dù vậy, 2023 đã đánh dấu năm thứ 3 liên tiếp doanh thu công ty đạt trên 800 tỷ đồng.

Với doanh thu như vậy, lợi nhuận gộp đạt 279 tỷ đồng, tăng 8%. Biên lợi nhuận gộp đạt 31,7%.

Trong năm, chi phí tài chính và chi phí bán hàng tăng mạnh, lần lượt là 37 tỷ đồng, tăng 37% và 130 tỷ đồng, tăng 44%. Trong khi đó, chi phí quản lý tiết giảm chỉ 12%, đạt 43 tỷ đồng.

Bởi vậy, dù có thêm doanh thu tài chính đạt 49 tỷ đồng và lợi nhuận khác 28 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế của IDJ vẫn không thể tăng trưởng so với năm trước.

Kết năm 2023, IDJ có lợi nhuận trước thuế 146 tỷ đồng, giảm 19%; lợi nhuận sau thuế 116 tỷ đồng, giảm 21% so với năm trước - thấp nhất trong 3 năm qua.

Năm 2023, IDJ đặt mục tiêu doanh thu 1.105 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 246 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành 79,5% mục tiêu doanh thu và 59,3% mục tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của IDJ đạt 4.684 tỷ đồng, giảm 1% so với đầu năm. Các khoản phải thu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản với 45%, đạt 2.132 tỷ đồng, tăng 1% so với đầu năm.

Hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn thứ hai với 37%, đạt 1.727 tỷ đồng, giảm 2,6% so với đầu năm, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án: Apec Mandala Wyndham Mũi Né (1.268 tỷ đồng), Apec Diamond Park – Lạng Sơn (96 tỷ đồng), Mandala Grand Phú Yên (118 ty đồng)…

Nợ phải trả tại ngày 31/12/2023 đạt 2.623 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm. Trong đó, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn chiếm phần lớn, đạt 1.905 tỷ đồng, giảm 9% so với đầu năm, tập trung tại dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né (1.873 tỷ đồng).

Đáng chú ý khác là nợ vay đạt 109 tỷ đồng, giảm 45% so với đầu năm.

Vốn chủ sở hữu của IDJ đạt 2.060 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,27 lần.

Dòng tiền kinh doanh năm 2023 của IDJ dương 88 tỷ đồng (năm trước âm 112 tỷ đồng). Trong năm, công ty vẫn ưu tiên chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác (dòng tiền đầu tư âm 127 tỷ đồng), nên dù đã đẩy dòng tiền đi vay tăng 62% lên 180 tỷ đồng và thu quy mô dòng tiền trả nợ gốc vay xuống 11% còn 271 tỷ đồng, lưu chuyển tiền thuần cả năm vẫn âm 130 tỷ đồng, khiến tiền và tương đương tiền giảm 60% so với đầu năm, chỉ đạt 87 tỷ đồng.

Lê Nguyễn

Theo VietnamFinance