Lâm Đồng chấn chỉnh hoạt động đấu thầu trên địa bàn

Hiện nay một số chủ đầu tư, bên mời thầu còn để xảy ra một số tồn tại, hạn chế trong đấu thầu như đưa các tiêu chí không phù hợp vào hồ sơ mời thầu...

 

Lâm Đồng chấn chỉnh hoạt động đấu thầu trên địa bàn - Ảnh 1

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa văn bản chỉ đạo tăng cường hơn nữa hiệu quả, hiệu lực thực thi pháp luật về đấu thầu trên địa bàn.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, trong thời gian qua, mặc dù chính sách pháp luật về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu và nhà đầu tư có nhiều thay đổi, điều chỉnh, bổ sung; một số chủ đầu tư, bên mời thầu đã kịp thời nắm bắt và quan tâm, chỉ đạo đến công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu và nhà đầu tư cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhất là công tác đấu thầu qua mạng cơ bản thực hiện tốt các quy định của pháp luật về đấu thầu.

Tuy nhiên, qua công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết kiến nghị về đấu thầu, qua báo cáo của các chủ đầu tư và thực tế cho thấy một số chủ đầu tư, bên mời thầu còn để xảy ra một số tồn tại, hạn chế trong đấu thầu như đưa các tiêu chí không phù hợp vào hồ sơ mời thầu nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu; đánh giá hồ sơ dự thầu còn mang tính chủ quan, loại nhà thầu vì những sai sót không nghiêm trọng; không cho phép nhà thầu làm rõ hoặc không thực hiện làm rõ, tạo bất lợi đối với một số nhà thầu.

Công tác thẩm định của các chủ đầu tư còn hình thức, chưa đi vào thực chất, nhiều trường hợp báo cáo thẩm định chỉ nêu lại nội dung của tờ trình mà không đưa ra nhận xét, kiến nghị cụ thể để cấp có thẩm quyền xem xét quyết định; việc đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời sơ tuyển không đúng quy định ảnh hưởng đến việc tiếp cận thông tin của nhà thầu.

Một số địa phương, đơn vị còn chậm trễ, lúng túng trong việc giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu không được giải quyết dứt điểm dẫn đến tình trạng các nhà thầu kiến nghị vượt cấp, làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai, tỷ lệ giải ngân vốn của dự án nói riêng và tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư công hàng năm nói chung.

Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được và tăng cường hơn nữa hiệu quả, hiệu lực thực thi pháp luật về đấu thầu, kịp thời khắc phục hạn chế, chấn chỉnh công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu cần tiếp tục quán triệt, tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện đấu thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu; các nghị định có liên quan mà các bộ, ngành đã ban hành.

Lựa chọn đơn vị tư vấn đấu thầu hoặc thành lập tổ chuyên gia đấu thầu đảm bảo đủ điều kiện, năng lực, kinh nghiệm theo quy định hiện hành. Hợp đồng giữa chủ đầu tư, bên mời thầu và tư vấn đấu thầu phải quy định rõ trách nhiệm của tư vấn đấu thầu, các điều kiện ràng buộc khi tư vấn đấu thầu vi phạm hoặc không đảm bảo yêu cầu chất lượng.

Khi phân chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu phải căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, bảo đảm tính đồng bộ của dự án, dự toán mua sắm và quy mô gói thầu hợp lý. Không được chia những công việc của dự án thành các gói thầu quá nhỏ, làm giảm sự thống nhất, đồng bộ về kỹ thuật và công nghệ...

Tăng cường tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên đề về đấu thầu. Nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra, tập trung kiểm tra các gói thầu quy mô lớn, phức tạp, các gói thầu thực hiện chỉ định thầu, các gói thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng chỉ có một nhà thầu tham dự, nhất là các gói thầu có nhiều kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.

Cơ quan thanh tra, kiểm tra chú trọng công tác theo dõi việc khắc phục các tôn tại sau các cuộc thanh tra, kiểm tra, đảm bảo thực hiện nghiêm túc những nội dung kết luận thanh tra, kiểm tra; đồng thời, có biện pháp xử lý nghiêm những trường hợp không thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra hoặc tiếp tục để xảy ra vi phạm.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc và giám đốc/thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triến khai thực hiện.

Quốc Chiến

Theo Chất lượng và cuộc sống