Lâm Đồng 'soi' hồ sơ tài chính chủ đầu tư Resort Lạc Hồng 530 tỷ đồng

Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng vừa có ý kiến thẩm định về năng lực tài chính đối với hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án Khu nghỉ dưỡng - khách sạn Resort Lạc Hồng của Công ty cổ phần Du lịch sinh thái Lạc Nam.

Theo đó, dự án Khu nghỉ dưỡng - khách sạn Resort Lạc Hồng được thực hiện tại phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Dự án có quy mô diện tích đất thực hiện dự kiến 11,31ha. Tổng vốn đầu tư của dự án 119,5 tỷ đồng; trong đó, vốn của Công ty cổ phần Du lịch sinh thái Lạc Nam 40 tỷ đồng, vốn vay ngân hàng và nguồn vốn khác 79,5 tỷ đồng.

Ngày 12/3/2024, chủ đầu tư có văn bản đề nghị bổ sung hồ sơ xin điều chỉnh tăng vốn đầu tư đối với dự án Khu nghỉ dưỡng - khách sạn Resort Lạc Hồng. Cụ thể, điều chỉnh tổng vốn đầu tư từ 119,5 tỷ đồng tăng lên 532 tỷ đồng. Trong đó, vốn của Công ty cổ phần du lịch sinh thái Lạc Nam là 106,4 tỷ đồng; vốn vay ngân hàng và nguồn vốn khác 425,6 tỷ đồng.

Theo Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng, về vốn chủ sở hữu, Nghị định số 43/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định về điều kiện về năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư phải: “Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20ha trở lên”.

Do đó, dự án nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh có quy mô diện tích sử dụng đất 11,31ha và có tổng mức đầu tư 532 tỷ đồng. Theo quy định nêu trên thì vốn sở hữu của nhà đầu tư tham gia vào dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư, tương ứng không thấp hơn 106,4 tỷ đồng.

Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong hồ sơ nhận được chỉ có báo cáo tài chính năm 2023, không có báo cáo tài chính năm 2022. Như vậy, chưa đủ báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của nhà đầu tư. Do đó, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cho rằng chưa đủ cơ sở để cơ quan này có ý kiến về vốn chủ sở hữu.

Sở Tài chính Lâm Đồng thẩm định năng lực tài chính của Công ty cổ phần du lịch sinh thái Lạc Nam tại dự án Khu nghỉ dưỡng - Khách sạn Resort Lạc Hồng
Sở Tài chính Lâm Đồng thẩm định năng lực tài chính của Công ty cổ phần du lịch sinh thái Lạc Nam tại dự án Khu nghỉ dưỡng - Khách sạn Resort Lạc Hồng

Về vốn vay (huy động), tại mục 3.1 Điều 3 Hợp đồng số 02/2022/HTĐT - LN.HĐ ngày 9/11/2022 giữa Công ty cổ phần du lịch sinh thái Lạc Nam (bên A) và Công ty cổ phần đầu tư Thương mại Huynh Đệ (bên B) có nội dung “Bên B góp vốn bằng hình thức góp bằng tiền để xây dựng tiếp các hạng mục công trình dự án Khu nghỉ dưỡng - khách sạn Resort Lạc Hồng với giá trị 306,250 tỷ đồng”.

Tại mục 3.1 Điều 1 Phụ lục Hợp đồng hợp tác đầu tư số 01/PL/HĐ 02.22 ngày 29/12/2022 giữa Công ty cổ phần du lịch sinh thái Lạc Nam (bên A) và Công ty cổ phần đầu tư Thương mại Huynh Đệ (bên B) có nội dung: “Bên B góp vốn để xây dựng tiếp các hạng mục trong phân đoạn 2 công trình trên đất của dự án mà bên A đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, giá trị tương đương 306,250 tỷ đồng bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của bên A theo từng đợt, tiến độ và thời hạn góp vốn của bên B được thể hiện chi tiết trong Bảng tiến độ góp vốn kèm theo hợp đồng”.

Như vậy, theo phụ lục hợp đồng hợp tác đầu tư số 01/PL/HĐ 02.22 ngày 29/12/2022 vẫn giữ nguyên “giá trị góp vốn” so với hợp đồng số 02/2022/HTĐT LN.HĐ ngày 9/11/2022, nhưng sửa đổi, bổ sung hình thức góp vốn là chuyển khoản vào tài khoản bên A theo từng đợt, tiến độ và thời hạn góp vốn của bên B được thể hiện chi tiết trong Bảng tiến độ góp vốn kèm theo hợp đồng. Tuy nhiên, trong hồ sơ không có bảng tiến độ góp vốn kèm theo hợp đồng. Do đó, Sở Tài chính chưa có cơ sở để có ý kiến về vốn huy động.

Xem thêm: Lâm Đồng bác đề xuất làm Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu của Eco Grand Land

Minh Đức

Theo VietnamFinance