Mệnh giá tối thiểu của trái phiếu doanh nghiệp tăng 1.000 lần

Nhiều quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ vừa được sửa đổi. Trong đó, mệnh giá trái phiếu chào bán trong nước tăng từ 100 nghìn đồng lên tối thiểu từ 100 triệu đồng, tăng 1.000 lần so với trước.

Xuất phát từ thực tế vừa qua thị trường phát hành trái phiếu doanh nghiệp tăng trưởng nóng, sau đó phát sinh nhiều xáo trộn, doanh nghiệp sai phạm... ảnh hướng tới nhà đầu tư. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 65, sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 153 về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Theo đó, đối với trái phiếu đã phát hành tại thị trường trong nước, doanh nghiệp chỉ được thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu quy định tại Điều 6 Nghị định này khi đáp ứng các quy định sau gồm: Được cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp phát hành thông qua và được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận.

Thông tin về việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu phải được doanh nghiệp phát hành công bố thông tin bất thường theo quy định tại Điều 22 Nghị định này.

Mệnh giá trái phiếu cũng được sửa đổi tăng từ 100.000 đồng hoặc bội số của 100 nghìn đồng lên 100 triệu đồng hoặc bội số của 100 triệu đồng. Cụ thể, Nghị định 65/2022/NĐ-CP nêu rõ: Trái phiếu chào bán tại thị trường trong nước, mệnh giá là 100 triệu đồng Việt Nam hoặc bội số của 100 triệu đồng Việt Nam.

Mệnh giá tối thiểu của trái phiếu doanh nghiệp tăng 1.000 lần.
Mệnh giá tối thiểu của trái phiếu doanh nghiệp tăng 1.000 lần.

Cá nhân muốn mua trái phiếu phải sở hữu danh mục tối thiểu 2 tỷ đồng trong 3 tháng

Bên cạnh đó, Nghị định 65 cũng bổ sung cách xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp - đối tượng được phép đầu tư, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ.

Nhà đầu tư phải có năng lực tài chính, chuyên môn về chứng khoán, phải nắm giữ danh mục cổ phiếu niêm yết tối thiểu 2 tỷ đồng theo giá trị thị trường bình quân của cổ phiếu nắm giữ trong 180 ngày liền kề trước ngày xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Giá trị danh mục đầu tư không bao gồm vay giao dịch ký quỹ và mua bán lại. Việc xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tại điểm này có giá trị trong vòng 03 tháng kể từ ngày được xác nhận.

Về đại diện người sở hữu trái phiếu, Nghị định 65/2022/NĐ-CP bổ sung quy định để tăng cường việc giám sát mục đích sử dụng vốn trái phiếu của doanh nghiệp phát hành cũng như tăng cường giám sát việc thực hiện các cam kết khác của doanh nghiệp phát hành.

Theo đó, Đại diện người sở hữu trái phiếu thực hiện chế độ báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán định kỳ hàng quý, hàng năm và báo cáo trong trường hợp phát hiện tổ chức phát hành có hành vi vi phạm ảnh hưởng đến quyền lợi của người sở hữu trái phiếu.

Trường hợp vi phạm quy định của pháp luật khi cung cấp dịch vụ tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Rút ngắn thời hạn công bố thông tin, tăng cường tính minh bạch

Nghị định 65/2022/NĐ-CP cũng sửa đổi một số quy định về thời hạn và nội dung công bố thông tin nhằm khắc phục những bất cập thời gian vừa qua đồng thời tăng cường tính minh bạch của doanh nghiệp phát hành trái phiếu và việc sử dụng vốn phát hành trái phiếu của doanh nghiệp.

Cụ thể, thời hạn công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu được quy định rút từ 10 ngày xuống còn 5 ngày. Chậm nhất 5 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán trái phiếu, doanh nghiệp phải công bố thông tin về kết quả của đợt chào bán cho các nhà đầu tư sở hữu trái phiếu và gửi nội dung công bố thông tin đến Sở giao dịch chứng khoán. Nội dung công bố thông tin thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Trường hợp doanh nghiệp chào bán không thành công hoặc hủy đợt chào bán trái phiếu, chậm nhất 5 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc phân phối trái phiếu, doanh nghiệp công bố thông tin và gửi nội dung công bố thông tin đến Sở Giao dịch Chứng khoán.

Mục đích phát hành trái phiếu cũng được quy định rõ nhằm tăng cường trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp phát hành trong việc sử dụng tiền. Cụ thể, doanh nghiệp chỉ được phát hành trái phiếu để thực hiện các dự án đầu tư, cơ cấu lại nợ của chính doanh nghiệp hoặc mục đích phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Doanh nghiệp phải nêu rõ mục đích phát hành tại phương án phát hành và công bố thông tin cho nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu. Việc dùng vốn huy động từ phát hành trái phiếu của doanh nghiệp phải đảm bảo đúng như thông tin nêu tại phương án phát hành, công bố với nhà đầu tư.

Thanh Xuân

Theo Chất lượng và Cuộc sống