Năm 2023 của Vimeco: Nhờ bán tài sản mà có lãi, dòng tiền kinh doanh âm năm thứ 4 liên tiếp

Công ty Cổ phần Vimeco (HNX: VMC) đã kết thúc năm 2023 với khoản lãi sau thuế chỉ 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây đã là khoản lãi sau thuế lớn nhất trong vòng 4 năm trở lại đây.

Năm 2023 của Vimeco: Nhờ bán tài sản mà có lãi, dòng tiền kinh doanh âm năm thứ 4 liên tiếp
Năm 2023 của Vimeco: Nhờ bán tài sản mà có lãi, dòng tiền kinh doanh âm năm thứ 4 liên tiếp

Báo cáo tài chính hợp nhất của VMC cho thấy quý IV/2023, doanh thu thuần đạt 319 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ năm trước.

Nhờ giá vốn được cải thiện, lợi nhuận gộp tăng 14%, đạt 19 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận gộp đạt 6,14%.

Trong quý, chi phí tài chính và chi phí quản lý đều tăng đáng kể, lần lượt tăng 41% và 11%, đạt 11 tỷ đồng và 9 tỷ đồng. Như vậy, các loại chi phí đã “ăn hết” lợi nhuận gộp.

Phải nhờ tới doanh thu tài chính 1,2 tỷ đồng và lợi nhuận khác 2,8 tỷ đồng, VMC mới có lợi nhuận trước thuế 3,9 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, khấu trừ thuế, công ty chịu khoản lỗ 1,3 tỷ đồng (trong khi cùng kỳ lãi 2,5 tỷ đồng). Đây là quý lỗ đầu tiên sau 4 quý liên tiếp có lãi.

Lũy kế năm 2023, doanh thu thuần của VMC đạt 1.173 tỷ đồng, tăng 28% so với năm trước và cao nhất 6 năm qua. Động lực cho sự tăng trưởng này là sự gia tăng của mảng xây lắp, đạt 1.086 tỷ đồng, tăng 63%.

Nhờ doanh thu đi lên, lợi nhuận gộp đạt 87 tỷ đồng, tăng 45%. Biên lợi nhuận gộp đạt 7,46%.

Về chi phí, chi phí tài chính trong năm đạt 50 tỷ đồng, tăng gấp đôi. Chi phí quản lý đạt 44 tỷ đồng, tăng 2,5%. Như vậy, tổng chi phí lên tới 94 tỷ đồng, lớn hơn 8% so với lợi nhuận gộp.

Nhờ có 9 tỷ đồng doanh thu tài chính (tăng 2,3 lần) và nhất là 10 tỷ đồng lợi nhuận khác (tăng 36 lần – chủ yếu là do thanh lý tài sản cố định), VMC mới có được lợi nhuận trước thuế 12 tỷ đồng, tăng 2,4 lần so với năm trước.

Khấu trừ thuế, lợi nhuận còn 5 tỷ đồng, tăng 86%, cao nhất 4 năm qua.

Năm 2023, VMC đặt mục tiêu doanh thu 1.524,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 8,86 tỷ đồng. Như vậy, công ty mới hoàn thành 77% mục tiêu doanh thu và 58% mục tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của VMC đạt 1.444 tỷ đồng, giảm 11% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 53% tài sản, đạt 769 tỷ đồng, giảm 6%. Hàng tồn kho chiếm 22%, đạt 326 tỷ đồng, giảm 13%.

Nợ phải trả đạt 1.090 tỷ đồng, giảm 14% so với đầu năm. Nợ vay chiếm một nửa trong số đó, đạt 548 tỷ đồng, không thay đổi.

Vốn chủ sở hữu đạt 353 tỷ đồng, tăng thêm 3 tỷ đồng so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 3,08 lần, cải thiện hơn hồi đầu năm là 3,62 lần.

Về dòng tiền, dòng tiền kinh doanh năm 2023 khá xấu khi âm 73 tỷ đồng, chủ yếu do giảm các khoản phải trả, chi trả lãi vay. Đáng nói, đây đã là năm thứ 4 liên tiếp công ty này âm dòng tiền kinh doanh.

Dòng tiền đầu tư chỉ dương 21 tỷ đồng, do đó VMC phải đẩy dòng tiền đi vay tăng 26%, đạt 901 tỷ đồng, để bù đắp.

Dù vậy, lưu chuyển tiền thuần cả năm vẫn âm 43 tỷ đồng khiến tiền và tương đương tiền cuối năm giảm 62%, chỉ còn 26 tỷ đồng.

Ái Châu Tử

Theo VietnamFinance