Quy trình chọn nhà đầu tư cụm công nghiệp chưa phù hợp quy định của pháp luật

Góp ý Dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (Dự thảo), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, quy trình lựa chọn nhà đầu tư xây dựng hạ tầng, kỹ thuật trong cụm công nghiệp chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư.

Theo VCCI, Dự thảo đang quy định về quy trình lựa chọn nhà đầu tư xây dựng hạ tầng, kỹ thuật trong cụm công nghiệp theo hướng lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngay trong quá trình làm thủ tục thành lập cụm công nghiệp. Doanh nghiệp sẽ gửi hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tới UBND cấp huyện. Doanh nghiệp sẽ cùng UBND cấp huyện lập hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp gửi sở công thương thẩm định.

Chủ đầu tư sẽ được lựa chọn thông qua Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư (Hội đồng) do UBND cấp tỉnh thành lập. Hội đồng sẽ đánh giá theo phương pháp chấm điểm với thang điểm 100. Doanh nghiệp, hợp tác xã có điểm từ 50 trở lên sẽ được đề xuất lựa chọn làm chủ đầu tư. Nếu có từ hai doanh nghiệp trở lên có cùng số điểm bằng nhau thì Hội đồng sẽ thống nhất đề xuất lựa chọn một doanh nghiệp làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

Với quy định này, VCCI cho rằng chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư, về lựa chọn nhà đầu tư.

Theo VCCI, một số quy định tại Dự thảo chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư, về lựa chọn nhà đầu tư.  
Theo VCCI, một số quy định tại Dự thảo chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư, về lựa chọn nhà đầu tư.  

Cụ thể, theo quy định của pháp luật về đầu tư, có ba phương thức lựa chọn nhà đầu tư, đó là: đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu; chấp thuận nhà đầu tư. Pháp luật về đấu giá, đấu thầu, đầu tư sẽ quy định về trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư tương ứng theo từng phương thức.

Quy trình lựa chọn nhà đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp đang được thiết kế riêng, không theo phương thức lựa chọn nhà đầu tư nào của pháp luật về đầu tư hiện hành (từ cơ quan tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, đến hồ sơ, tài liệu cũng như quy trình thẩm định để lựa chọn nhà đầu tư). Điều này là chưa phù hợp và sẽ gây vướng trong quá trình triển khai.

Điểm b khoản 1 Điều 35 Dự thảo cũng đã “xác định” quy trình này chưa thống nhất với Luật Đầu tư. Vì vậy, việc quy định Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung nội dung “thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp thực hiện theo quy định của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp” là chưa phù hợp.

Đây là văn bản cấp nghị định, vì vậy cần phải thống nhất với quy định tại Luật Đầu tư. Khi Luật Đầu tư chưa sửa theo đề xuất tại Điều 35 Dự thảo thì quy trình lựa chọn chủ đầu tư thiết kế theo Dự thảo là chưa hợp lý.

Mặt khác, theo VCCI, hiện nay Dự thảo Luật Đấu thầu, Dự thảo Luật Đất đai đang sửa đổi, trong đó có quy định về quy trình lựa chọn chủ đầu tư theo phương thức đấu giá, đấu thầu đối với các dự án đầu tư sử dụng đất. Quy định tại Dự thảo cũng cần hướng đến đảm bảo sự thống nhất của các văn bản pháp luật này.

VCCI đề nghị Ban soạn thảo rà soát lại Dự thảo, điều chỉnh lại quy trình lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong cụm công nghiệp phù hợp với pháp luật về đầu tư.

Ngoài ra, VCCI cũng cho rằng một số quy định của Dự thảo chưa bảo đảm tính thống nhất với các văn bản pháp luật có liên quan, một số quy định chưa đủ rõ ràng, có thể gây khó khăn trong quá trình thực hiện. Qua đó đề nghị Bộ Công Thương cân nhắc chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo.

Chẳng hạn liên quan đến nghĩa vụ của chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (Điều 20), VCCI cho biết: Khoản 6 Điều 20 Dự thảo quy định, chủ đầu tư phải “thực hiện chế độ báo cáo định kỳ tình hình hoạt động của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan theo quy định”. Quy định này là chưa đủ rõ ràng ở tần suất báo cáo (định kỳ được hiểu là hàng năm, tháng, quý hay 6 tháng) và cơ quan nhận báo cáo (cơ quan liên quan là cơ quan nào).

Điều 72 Luật Đầu tư 2020 đã quy định về nghĩa vụ báo cáo đầu tư của các chủ đầu tư thực hiện dự án. Do đó, VCCI đề nghị Ban soạn thảo rà soát quy định này để tránh việc quy định chưa thống nhất với pháp luật về đầu tư và tạo gánh nặng về chi phí tuân thủ cho các chủ đầu tư.

Nguyệt Minh

Theo Doanh nghiệp Việt Nam