Ricons: Quý III, doanh thu giảm 60%, lãi vỏn vẹn 5 tỷ đồng

Sau khi chỉ mất 2 quý đầu tiên để vượt kế hoạch lợi nhuận năm, tình hình kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons đã chậm lại trong quý III/2023.

Ricons: Quý III, doanh thu giảm 60%, lãi vỏn vẹn 5 tỷ đồng
Ricons: Quý III, doanh thu giảm 60%, lãi vỏn vẹn 5 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của Ricons, quý III/2023, doanh thu thuần chỉ đạt 1.483 tỷ đồng, giảm 59% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn đáng kể so với 2 quý liền kề trước đó.

Cơ cấu doanh thu cho thấy mảng xây lắp đã giảm tới 59% (1.473 tỷ đồng), còn mảng bất động sản giảm 38% (7,2 tỷ đồng).

Với doanh thu đi lùi, lợi nhuận gộp chỉ đạt 25 tỷ đồng, giảm 64% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp chỉ đạt 1,68%, riêng mảng xây lắp đạt 1,56%.

Trong quý III/2023, doanh thu tài chính của Ricons cũng sụt giảm 27%, chỉ đạt 19 tỷ đồng, do không còn cổ tức như năm trước. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 4%, đạt 5 tỷ đồng, còn chi phí quản lý giảm 20%, đạt 35 tỷ đồng.

Kết quả là lợi nhuận trước thuế quý III/2023 chỉ đạt 5,5 tỷ đồng, giảm 87% so với cùng kỳ. Khấu trừ thuế, lợi nhuận còn 5,2 tỷ đồng, giảm 84%.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của Ricons đạt 5.304 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu doanh thu cho thấy mảng xây lắp giảm 36% (5.255 tỷ đồng), mảng bất động sản giảm 71% (128 tỷ đồng).

Lợi nhuận gộp đạt 91 tỷ đồng, giảm 47%. Biên lợi nhuận gộp đạt 1,71%, riêng mảng xây lắp đạt 1,54%.

Trong 9 tháng, thu nhập của Ricons được bổ sung thêm 63 tỷ đồng doanh thu tài chính (tăng 28%), 67 tỷ đồng lãi từ công ty liên kết và 5 tỷ đồng lãi khác (chủ yếu là hoàn nhập chi phí dự phòng bảo hành công trình).

Tuy vậy, công ty cũng hứng chịu mức tăng 2,6 lần của chi phí tài chính, đạt 31 tỷ đồng, và có chi phí quản lý khá lớn, đạt 119 tỷ đồng, gần như không đổi.

Kết 9 tháng, Ricons có lợi nhuận trước thuế 77 tỷ đồng, giảm 25%; lợi nhuận sau thuế 73 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2023, Ricons đặt mục tiêu 6.000 tỷ đồng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 50 tỷ đồng. Như vậy, hết 9 tháng, công ty đã hoàn thành 88,4% mục tiêu doanh thu và vượt 46% mục tiêu lợi nhuận (trên thực tế, Ricons đã vượt kế hoạch lợi nhuận năm chỉ bằng duy nhất quý II/2023).

Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản của Ricons đạt 6.991 tỷ đồng, giảm 14% so với đầu năm. Các khoản phải thu chiếm 55% tài sản, đạt 3.833 tỷ đồng, giảm 17%. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi tăng 89% lên 37 tỷ đồng.

Hàng tồn kho trong 9 tháng qua đã giảm 32%, đạt 623 tỷ đồng, chiếm 9% tài sản, tập trung tại các dự án: Nam Cường Villas giai đoạn 2 (106 tỷ đồng), SLP Park Xuyên Á (83 tỷ đồng)… Ngoài ra, chi phí xây dựng cơ bản dở dang đã tăng tới 13 lần, đạt 169 tỷ đồng.

Đáng chú ý khác, tiền gửi ngân hàng kỳ hạn trên 3 tháng – dưới 1 năm tăng rất mạnh, gấp 2,4 lần so với đầu năm, đạt 640 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của Ricons tại ngày 30/9/2023 đạt 4.534 tỷ đồng, giảm 21% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay đạt 325 tỷ đồng, giảm 57%.

Với vốn chủ sở hữu đạt 2.456 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,84 lần.

Về dòng tiền, dòng tiền kinh doanh 9 tháng của Ricons dương 14 tỷ đồng (cùng kỳ dương 658 tỷ đồng). Trong kỳ, Ricons vẫn đẩy mạnh cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác, khiến dòng tiền đầu tư âm 213 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dòng tiền đi vay đã tăng 12% so với cùng kỳ lên 960 tỷ đồng. Dòng tiền trả nợ gốc vay tăng 2,5 lần lên 1.388 tỷ đồng.

Lưu chuyển tiền thuần 9 tháng âm 627 tỷ đồng, khiến tiền và tương đương tiền cuối quý III/2023 còn 181 tỷ đồng, giảm tới 77% so với đầu năm.

Ái Châu Tử

Theo VietnamFinance