Tân Tạo điều chỉnh BCTC 2021, bổ sung thông tin đã tạm ứng cho bà Maya Dangales từ năm 2020

(CL&CS) - Trong BCTC soát xét hợp nhất bán niên 2022 được công bố gần đây, CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (HOSE: ITA) đã điều chỉnh giá trị một số khoản mục tại thời điểm 31/12/2021.

Lãi ròng năm 2021 tăng gần 9 tỷ đồng

Các khoản mục tại thời điểm 31/12/2021 được ITA điều chỉnh
Các khoản mục tại thời điểm 31/12/2021 được ITA điều chỉnh

Cụ thể, Tân Tạo đã thực hiện điều chỉnh tại 5 khoản mục nhưng chủ yếu thuộc về 2 nhóm chính là các khoản đầu tư và các khoản chi phí.

Đối với các khoản đầu tư, ITA đã chuyển gần 1,753 tỷ đồng từ khoản mục Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác sang khoản mục Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết.

Theo giải trình, ITA cho rằng, nguyên nhân điều chỉnh là do tại ngày 14/12/2020, giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của CTCP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Tân Tạo (TEDC) đã thay đổi vốn điều lệ từ 10 ngàn tỷ đồng xuống còn 8 ngàn tỷ đồng. Do ảnh hưởng của sự việc này, tỷ lệ sở hữu của ITA tại TEDC tăng từ 19% lên 21.25%, qua đó TEDC được xét vào diện công ty liên kết của ITA.

Sang đến các khoản mục liên quan đến chi phí, trên bảng cân đối kế toán, ITA đã điều chỉnh giảm giá trị khoản mục Chi phí phải trả ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2021 từ 1,159 tỷ đồng xuống còn 1,140 tỷ đồng, tương ứng giảm gần 19 tỷ đồng.

Còn trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, ITA điều chỉnh chi phí tài chính từ hơn 17 tỷ đồng sang hoàn nhập hơn 29 tỷ đồng. Ngược lại, ITA nâng chi phí khác từ gần 7 tỷ đồng lên gần 35 tỷ đồng, tương ứng tăng gần 28 tỷ đồng.

Đối với vấn đề này, ITA cho biết Công ty đã trích trước dự phòng khoản chi phí phải trả theo Bản án phúc thẩm của Toà án Nhân dân tỉnh Long An ngày 05/01/2021 với số tiền gần 28 tỷ đồng. Nghiệp vụ này đã khiến chi phí khác của Công ty tăng gần 28 tỷ đồng như đề cập.

Bên cạnh đó, Công ty cũng điều chỉnh chi phí lãi vay trích trước với số tiền hơn 46 tỷ đồng theo phương án xử lý nợ của ngân hàng. Điều này làm khoản mục Chi phí hoạt động tài chính của Công ty giảm một khoản tương ứng.

Kết quả của việc điều chỉnh lại chi phí khác và chi phí tài chính, giá trị khoản mục Chi phí phải trả ngắn hạn của ITA giảm gần 19 tỷ đồng như đề cập ở trên. Còn về kết quả kinh doanh, lãi ròng năm 2021 của Công ty tăng thêm gần 9 tỷ đồng, từ 261.7 tỷ đồng lên 270.5 tỷ đồng.

Tân Tạo đã tạm ứng và ủy thác cho Chủ tịch HĐQT từ năm 2020?

Ghi nhận, từ năm 2020 tới nay, Tân Tạo đã tạm ứng 218,04 tỷ đồng và ủy thác đầu tư 223,02 tỷ đồng cho Chủ tịch là bà Đặng Thị Hoàng Yến (hay còn gọi là Maya Dangelas).

Được biết, bà Yến đã liên tục vắng mặt tại ĐHĐCĐ ITA nhiều năm liền do bận việc. Xuất hiện trở lại từ năm 2020, bà Yến được giới quan sát ghi nhận là mang “giấc mơ Mỹ” trở về, hứa hẹn các liên doanh tại Mỹ sẽ chắp cánh cho ITA. Đồng thời, bà cũng đã đổi xưng hô hoàn toàn sang tên mới Maya Dangales.

Báo cáo quản trị bổ sung 6 tháng đầu năm
Báo cáo quản trị bổ sung 6 tháng đầu năm

Tính tới 30/6/2022, bà Yến đang sở hữu 54,3 triệu cổ phiếu ITA, chiếm 5,79% vốn điều lệ và ông Đặng Thành Tâm sở hữu 29,06 triệu cổ phiếu, tương đương 3,1% vốn điều lệ.

Theo kiểm toán AASCS, khoản mục tạm ứng và ủy thác đầu tư của Tân Tạo cho bà Yến vẫn bị kiểm toán lưu ý và đã đưa ra cơ sở kết luận ngoại trừ trên Báo cáo tài chính bán niên năm 2022.

Theo kiểm toán, số dư ủy thác tới 30/6/2022 là 314,1 tỷ đồng, tăng 223 tỷ đồng so với đầu năm (đầu năm 2022 ủy thác là 91,1 tỷ đồng), được Công ty ghi nhận vào khoản mục đầu tư góp vốn vào đơn vị khác là chưa phù hợp với quy định của Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, do chưa có đầy đủ các bằng chứng, chưa được bên nhận vốn đầu tư xác nhận.

Thêm nữa, khoản chi ủy thác đầu tư cho bà Đặng Thị Hoàng Yến phát sinh trong 6 tháng đầu năm 2022 được chi bằng tiền mặt với số tiền là 223,02 tỷ đồng, Kiểm toán không đủ cơ sở căn cứ kiểm chứng đối với các nghiệp vụ này.

Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, Tân Tạo ghi nhận doanh thu đạt 370,84 tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 129,2 tỷ đồng, tăng 70,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, Tân Tạo đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 777,69 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 186,85 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành 69,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Hà Thu

Theo Chất lượng và Cuộc sống