Tổng công ty Xây dựng số 1: Doanh thu quý I thấp nhất 9 năm, lãi sau thuế chỉ 8 tỷ

Lần đầu tiên kể từ năm 2016, Tổng công ty Xây dựng số 1 – CTCP (UPCoM: CC1) mới chứng kiến doanh thu một quý dưới 1.000 tỷ đồng.

Tổng công ty Xây dựng số 1: Doanh thu quý I thấp nhất 9 năm, lãi sau thuế chỉ 8 tỷ
Tổng công ty Xây dựng số 1: Doanh thu quý I thấp nhất 9 năm, lãi sau thuế chỉ 8 tỷ

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của CC1, doanh thu thuần quý I/2023 đạt 546 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ năm trước. Đây là lần đầu tiên kể từ quý I/2016 tới nay, doanh thu quý của CC1 dưới 1.000 tỷ đồng, đồng nghĩa là doanh thu quý thấp nhất trong lịch sử công bố thông tin.

Cơ cấu doanh thu cho thấy: doanh thu hoạt động xây dựng giảm 56%, đạt 276 tỷ đồng; doanh thu bán hàng hóa giảm 6%, đạt 222 tỷ đồng; doanh thu bán hàng thành phẩm giảm 98%, đạt 5 tỷ đồng; chỉ có doanh thu cung cấp dịch vụ tăng 7%, đạt 42 tỷ đồng.

Với doanh thu thấp kỷ lục, lợi nhuận gộp cũng chỉ đạt 54 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý, doanh thu tài chính đạt 68 tỷ đồng, giảm 33%. Các loại chi phí cũng giảm theo: chi phí tài chính đạt 65 tỷ đồng, giảm 11%; chi phí bán hàng chỉ 177 triệu đồng, giảm 97%; chi phí quản lý 45 tỷ đồng, giảm 36%.

Kết quý I/2023, lợi nhuận trước thuế của CC1 đạt 11 tỷ đồng, giảm 35%; lợi nhuận sau thuế 8,3 tỷ đồng, giảm 49% so với cùng kỳ năm trước. Đây là khoản lợi nhuận sau thuế thấp nhất trong 7 quý qua.

Tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của CC1 đạt 14.578 tỷ đồng, giảm 6,4% so với đầu năm. Các khoản phải thu chiếm tỷ trọng lớn nhất (54,6%), đạt 7.964 tỷ đồng, giảm 6,3%; trong đó đáng kể là khoản dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi đã giảm 90%, còn 4 tỷ đồng.

Hàng tồn kho đạt 905 tỷ đồng, giảm 10%, chiếm 6,2% tổng tài sản. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang đạt 2.280 tỷ đồng, tăng 7,6%, chiếm 28% tổng tài sản (chủ yếu là dự án tuyến đường bộ ven biển Hải Phòng – Thái Nguyên theo hình thức PPP).

Đáng chú ý, tiền và tương đương tiền giảm 24%, còn 1.249 tỷ đồng. Trong khi đó, tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn (6-12 tháng) tăng 51%, đạt 310 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của CC1 tại ngày 31/3/2023 đạt 10.484 tỷ đồng, giảm 8,2% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay đạt 6.508 tỷ đồng, giảm 3%.

Vốn chủ sở hữu đạt 4.093 tỷ đồng, giảm 69 tỷ đồng so với đầu năm. Hệ số D/E là 2,56 lần.

Dòng tiền kinh doanh quý I/2023 của CC1 âm nặng 537 tỷ đồng, do tăng các khoản phải thu, tăng tồn kho. Tuy nhiên, so với cùng kỳ, mức âm này đã cải thiện lớn (cùng kỳ âm 1.748 tỷ đồng).

Quý này, CC1 đã “buộc tay” trong việc chi cho vay, mua các công cụ nợ; ngược lại, tăng cường thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ cũng như thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác, giúp dòng tiền đầu tư dương 41 tỷ đồng. Nhờ vậy, quy mô dòng tiền đi vay đã giảm hơn một nửa so với cùng kỳ, chỉ còn 1.009 tỷ đồng.

Lê Nguyễn

Theo VietnamFinance