Vietnam Airlines đặt mục tiêu không tiếp tục bị lỗ hợp nhất

Vietnam Airlines cho biết đối với năm 2022, đơn vị hướng đến mục tiêu không tiếp tục bị lỗ hợp nhất và âm vốn chủ sở hữu hợp nhất vào cuối năm 2022.

Kết quả kinh doanh của Vietnam Airlines khá bi đát khi âm vốn chủ sở hữu 2.161 tỷ đồng tại thời điểm 31/3/2022.  
Kết quả kinh doanh của Vietnam Airlines khá bi đát khi âm vốn chủ sở hữu 2.161 tỷ đồng tại thời điểm 31/3/2022.  

Nguyên nhân cổ phiếu HVN bị đưa vào diện kiểm soát

Ông Lê Hồng Hà, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho rằng, hoạt động sản xuất kinh doanh của Vietnam Airlines bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng do đại dịch Covid-19.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và chính sách hạn chế nhập cảnh, cách ly của các nước, hoạt động vận tải hành khách quốc tế thường lệ đã hoàn toàn ngưng trệ sau khi dịch bùng phát từ tháng 3/2020 và chỉ mới được tái khởi động trở lại từ 15/3/2022. Vietnam Airlines đã lỗ sau thuế thu nhập của cổ đông công ty mẹ là 10.927 tỷ đồng trong năm 2020, lỗ 12.907 tỷ đồng trong năm 2021, lỗ 2.613 tỷ đồng trong quý 1/2022 và vốn chủ sở hữu hợp nhất đã bị âm 2.161 tỷ đồng tại thời điểm 31/3/2022 dẫn đến cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines nằm trong diện kiểm soát theo quy dịnh của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).

Vietnam Airlines cho rằng, tình trạng trên đây xảy ra do các nguyên nhân khách quan, bất khả kháng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng công ty.

Việc lợi nhuận sau thuế bị âm trong giai đoạn 2020 đến quý 1/2022 đã được Vietnam Airlines giải trình cụ thể tại các báo cáo biến động lợi nhuận sau thuế định kỳ gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, HOSE và công bố thông tin công khai khi công bố báo cáo tài riêng và hợp nhất quý/bán niên/năm.

Kết quả kinh doanh (tỷ đồng) của Vietnam Airlines giai đoạn 2007 - 2021 và quý 1/2022.  
Kết quả kinh doanh (tỷ đồng) của Vietnam Airlines giai đoạn 2007 - 2021 và quý 1/2022.  

Biện pháp, lộ trình khắc phục

Ông Lê Hồng Hà, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho rằng, trước các ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh, tổng công ty đã chủ động xây dựng các giải pháp ngắn hạn và dài hạn để giảm thiểu thiệt hại, cải thiện kết quả sản xuất kinh doanh và bổ sung nguồn vốn, dòng tiền cho doanh nghiệp tại đề án cơ cấu lại Vietnam Airlines giai đoạn 2021 - 2025.

Đối với năm 2022, các giải pháp tại đề án hướng đến mục tiêu không tiếp tục bị lỗ hợp nhất và âm vốn chủ sở hữu hợp nhất cuối năm 2022. Tiếp đó giai đoạn 2022 - 2025, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện kết quả sản xuất kinh doanh và bổ sung vốn chủ sở hữu để từng bước vượt qua khủng hoảng, phục hồi và phát triển.

Tổng công ty đã hoàn thành đề án cơ cấu lại Vietnam Airlines giai đoạn 2021 - 2025, bao gồm các nội dung và đã gửi báo cáo lấy ý kiến cổ đông Nhà nước cũng như các cấp có thẩm quyền trước khi hoàn thiện để báo cáo đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các giải pháp bổ sung lợi nhuận và nguồn vốn chủ sở hữu đã xây dựng trong đề án bao gồm 3 nhóm giải pháp lớn. Đó là, thứ nhất, thực hiện đồng bộ các giải pháp để nhanh chóng phục hồi và cải thiện kết quả hoạt động kinh doanh, giảm tối đa mức lỗ trong hoạt động kinh doanh vận tải trong giai đoạn thị trường chưa phục hồi hoàn toàn (2022 - 2023) và tiến tới có lãi trong các năm sau.

Thứ hai, tái cơ cấu tài sản và danh mục đầu tư tài chính để gia tăng thu nhập, dòng tiền. Theo đó, Vietnam Airlines sẽ triển khai bán hoặc bán và thuê lại các tàu bay cũ; thoái vốn, chuyển nhượng vốn đối với một số danh mục đầu tư tài chính. Giải pháp này sẽ thực hiện chủ yếu giai đoạn 2022 - 2024.

Thứ ba, phát hành cổ phiếu tăng vốn chủ sở hữu, dự kiến thực hiện năm 2023 - 2024.

Theo Chất lượng và Cuộc sống