Xác định thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất đối với Công ty Bốn Mùa Tuyền Lâm

UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chỉ đạo về việc xác định thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất đối với Công ty Bốn Mùa Tuyền Lâm

Đề nghị các sở ngành không đùn đẩy trách nhiệm

Ngày 17/4/2024, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành công văn số 2985/UBND-ĐC1 gửi Sở TNMT, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh này về việc xác định thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất đối với Công ty cổ phần Bốn Mùa Tuyền Lâm.

Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng
Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Tài nguyên và Môi trường xác định thời điểm sử dụng đất đối với diện tích đã cho Công ty cổ phần Bốn Mùa Tuyền Lâm chuyển mục đích sử dụng đất.

Đồng thời, giao Sở Tài chính kiểm tra, xác định đơn giá thuê đất theo từng thời điểm tính tiền thuê đất theo thẩm quyền.

Giao Cục Thuế tỉnh này kiểm tra, rà soát xác định lại thời gian hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất do Công ty cổ phần Bốn Mùa Tuyền Lâm được khấu trừ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng. 

Mặt khác, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các Sở, ngành căn cứ chức năng của mình để để triển khai thực hiện nhiệm vụ; không đùn đẩy trách nhiệm và báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh những nội dung nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của mình.

Trước đó, ngày 20/3/2024, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản số 1446/CTLĐO-QLHKD gửi UBND tỉnh Lâm Đồng về việc xác định thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất đối với Công ty Cổ phần Bốn Mùa Tuyền Lâm.

Theo Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng, đơn vị này đã thực hiện công văn số 7965/UBND-ĐC1 ngày 13/9/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc xác định thời điểm tính tiền thuê đất đã cho Công ty Cổ phần Bốn Mùa Tuyền Lâm chuyển mục đích sử dụng đất. Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với các Sở ban ngành tổ chức làm việc với Công ty Cổ phần Bốn Mùa Tuyền Lâm về việc xác định thời điểm tính tiền thuê đất đã cho Công ty Cổ phần Bốn Mùa Tuyền Lâm chuyển mục đích sử dụng đất.

Trên cơ sở đó, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh xem xét Quyết định xác định thời điểm đối với diện tích đã cho Công ty Cổ phần Bốn Mùa Tuyền Lâm chuyển mục đích sử dụng đất. Sở Tài chính kiểm tra, xác định đơn giá thuê đất theo từng thời điểm tính tiền thuê đất theo thẩm quyền. Cục Thuế kiểm tra, rà soát xác định lại thời gian hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất do Công ty được khấu trừ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng.

Được cho thuê đất tổng diện tích 160.400m2

Được biết, Công ty Cổ phần Bốn Mùa Tuyền Lâm được UBND tỉnh Lâm Đồng cho thuê đất tại Quyết định số 1654/QĐ-UBND ngày 27/7/2010, Quyết định số 2193/QĐ-UBND ngày 21/9/2010, với diện tích 160.400 m2.

Văn bản Cục Thuế tỉnh Lâm Đông đề nghị UBND tỉnh này chỉ đạo các sở, ngành liên quan xác định thời điểm chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với Công ty Cổ phần Bốm Mùa Tuyền Lâm
Văn bản Cục Thuế tỉnh Lâm Đông đề nghị UBND tỉnh này chỉ đạo các sở, ngành liên quan xác định thời điểm chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với Công ty Cổ phần Bốm Mùa Tuyền Lâm

Quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất của công ty này diễn ra như sau, cụ thể: Ngày 19/11/2010, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 2690/QĐUBND, cho chuyển mục đích từ đất lâm nghiệp sang đất chuyên dùng là 23.154,8 m2 (gồm: Diện tích đất công trình có mái che là 3.953,80 m2 và diện tích đất công trình không có mái che: 19.201,00 m2).

Đến ngày 05/4/2011, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 803/QĐUBND, cho chuyển mục đích là 8.665,23m2 (gồm: Diện tích đất công trình có mái che là 6.507,23m2 và diện tích đất công trình không có mái che là 2.158,00 m2 ).

Như vậy, tổng diện tích chuyển mục đích sử dụng đất tại các Quyết định số 2690/QĐ-UBND, số 803/QĐ-UBND nêu trên là 31.820,03 m2, trong đó: 10.461,03m2 đất xây dựng công trình có mái che và 21.359,00m2 đất xây dựng công trình không có mái che.

Tiếp đó, ngày 28/9/2011, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 2112/QĐ-UBND về việc cho phép Công tyCổ phầnBốn Mùa Tuyền Lâm chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng 4 sao Terracotta Resort & Spa tại Khu du lịch hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt, gồm:

Cho phép Công ty Cổ phần Bốn Mùa Tuyền Lâm được chuyển mục đích sử dụng từ đất lâm nghiệp sang đất chuyên dùng để xây dựng các hạng mục công trình với 2 tống diện tích 29.332,93 m2 (thuộc phạm vi diện tích đất của Công ty thuê theo Quyết định số 1654/QĐ-UBND ngày 27/7/2010, số 2193/QĐ-UBND ngày 21/9/2010), bao gồm: 10.469,93 m2 đất xây dựng công trình có mái che và 18.863 m2 đất xây dựng công trình không có mái che.

Theo Quyết định số 2112/QĐ-UBND nêu trên, thì tăng diện tích có mái che và giảm diện tích không có mái che. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất giảm 2.487,l m2 , với lý do giảm bề mặt đường từ 7,6m xuống còn 6,6m và bãi đậu xe số 2 chiều dài 32m xuống còn 28m; Quyết định này thay thế các Quyết định số 2690/QĐ-UBND ngày 19/11/2010, số 803/QD-UBND ngày 05/4/2011.

Đến ngày 19/06/2012 UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 1295/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 2112/QĐ-UBND của UBND tỉnh này và cho phép Công ty Cổ phần Bốn Mùa Tuyền Lâm chuyển mục đích sử dụng đất bổ sung tại Khu du lịch hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt.

Như vậy đến nay, Công ty cổ phần Bốn Mùa Tuyền Lâm đã được UBND tỉnh Lâm Đồng cho thuê đất với tổng diện tích 160.400m2, trong đó đất chuyên dùng (đất thưong mại dịch vụ) Công ty đang sử dụng là: 29.483,23m2 (gồm có: 10.420,23m2 đất có mái che và 19.063,00m2 đất không có mái che); đất lâm nghiệp còn lại là 130.916,77m2./.

Thanh Quang

Theo Tài chính doanh nghiệp