2 quy định của Luật Đất đai sửa đổi có hiệu lực bắt đầu từ 1/4/2024: Hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư

Dù Luật Đất đai sửa đổi có hiệu lực từ năm 2025, thế nhưng bắt đầu từ tháng 4 tới, có 2 quy định đã bắt đầu có hiệu lực.

Bắt đầu từ tháng 4/2025, Luật Đất đai sửa đổi sẽ có 2 điều khoản đi vào thực thi. Cụ thể, khoản 2 Điều 252 Luật Đất đai 2024 nêu rõ: Điều 190 và Điều 248 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2024.

Theo đó, điều 190 Luật Đất đai 2024 quy định về hoạt động lấn biển. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng vốn, kỹ thuật, công nghệ thực hiện các hoạt động lấn biển. Cùng với đó, các nhà đầu tư sẽ có chính sách hỗ trợ, ưu đãi để thực hiện hoạt động lấn biển theo quy định của pháp luật.

Hoạt động lấn biển phải theo quy định của pháp luật
Hoạt động lấn biển phải theo quy định của pháp luật

Hoạt động lấn biển theo quy định của pháp luật phải đảm bảo các nguyên tắc: Bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, lợi ích quốc gia trên biển; phù hợp với quy định của luật khác có liên quan và các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Đồng thời, hoạt động lấn biển phải dựa trên cơ sở đánh giá đầy đủ về kinh tế, xã hội, môi trường, bảo đảm phát triển bền vững, đa dạng sinh học, các yếu tố tự nhiên, tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Bên cạnh đó, quá trình lấn biển phải dựa trên cơ sở đánh giá đầy đủ về kinh tế, xã hội, môi trường, bảo đảm phát triển bền vững, đa dạng sinh học, các yếu tố tự nhiên, tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Việc lấn biển phải phù hợp với quy hoạch tỉnh hoặc quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch đô thị. Khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên biển; bảo đảm hài hòa lợi ích của tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động lấn biển và tổ chức, cá nhân khác có liên quan; bảo đảm quyền tiếp cận với biển của người dân, cộng đồng. Đồng thời, hoạt động lấn biển phải được lập thành dự án đầu tư hoặc hạng mục của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

Có 2 điều khoản trong Luật đất đai sửa đổi áp dụng từ ngày 1/4/2024. Ảnh minh họa
Có 2 điều khoản trong Luật đất đai sửa đổi áp dụng từ ngày 1/4/2024. Ảnh minh họa

Với các trường hợp sau, hoạt động lấn biển chỉ được thực thi khi Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư:

- Khu vực bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được công nhận theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa và Di sản thiên nhiên theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường

- Vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn loài - sinh cảnh, khu bảo vệ cảnh quan, vùng đất ngập nước quan trọng đã được công bố theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, pháp luật về lâm nghiệp

- Khu bảo tồn biển, khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá theo quy định của pháp luật về thủy sản.

- Khu vực cảng biển, vùng nước trước cầu cảng, vùng quay trở tàu, khu neo đậu, khu chuyển tải, khu tránh bão, vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch, luồng hàng hải, vùng nước để xây công trình phụ trợ khác theo quy định của pháp luật về hàng hải hoặc cửa sông và các khu vực đã được quy hoạch, sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh.

- Khu vực biển được xác định để thực hiện hoạt động lấn biển trong quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư thì việc quản lý, sử dụng khu vực biển để thực hiện hoạt động lấn biển như đối với đất đai trên đất liền.

Việc giao khu vực biển để thực hiện hoạt động lấn biển được tiến hành đồng thời với việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Điều 248 Luật Đất đai 2024 quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 16/2023/QH15 về: Nguyên tắc, căn cứ giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; Điều kiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác…

Chi Chi

Theo Chất lượng và cuộc sống