Đạt Phương: Mảng xây dựng ‘gánh’ doanh thu quý I, lãi sau thuế 83 tỷ

Quý I/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương (HoSE: DPG) ghi nhận sự tăng trưởng mạnh về doanh thu của mảng xây dựng, trong khi mảng bất động sản có sự suy giảm.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023, doanh thu thuần của DPG đạt 390 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu doanh thu ghi nhận sự tăng trưởng của mảng xây dựng, đạt 201 tỷ đồng, tăng 43% và mảng bán hàng hóa, vật tư, tăng 20 lần, đạt 3,5 tỷ đồng. Trong khi đó, mảng kinh doanh bất động sản chỉ đạt 12 tỷ đồng, giảm 95%; mảng bán điện thương phẩm đạt 167 tỷ đồng, giảm 4,5%.

Sự sụt giảm doanh thu bất động sản được xem là tất yếu khi thị trường này đang chìm trong khó khăn và DPG cũng xác định không đẩy mạnh hoạt động bán hàng trong năm nay. Xây dựng và năng lượng, do vậy, trở thành trụ cột chính trong kế hoạch kinh doanh.

Với doanh thu suy giảm, không ngạc nhiên khi lợi nhuận gộp quý I/2023 chỉ đạt 150 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp đạt 30,76%, giảm đáng kể so với cùng kỳ là 47,7%.

Với chi phí tài chính khá lớn, đạt 51 tỷ đồng, tăng 18%; chi phí quản lý tăng nhẹ, đạt 18 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế quý I/2023 chỉ đạt 86 tỷ đồng, giảm 49%. Lợi nhuận sau thuế đạt 83 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2023, DPG đặt mục tiêu doanh thu 3.436 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 314 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 287,6 tỷ đồng. Như vậy, hết quý I/2023, DPG đã hoàn thành 11% mục tiêu doanh thu, 27% mục tiêu lợi nhuận trước thuế và 29% lợi nhuận sau thuế.

Tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của DPG đạt 5.957 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Quy mô vốn bằng tiền khá lớn, với tiền và tương đương tiền đạt 625 tỷ đồng (giảm 46%) và tiền gửi có kỳ hạn 329 tỷ đồng (tăng 61%).

Hàng tồn kho trong quý đã tăng 23%, đạt 1.343 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 15%, đạt 864 tỷ đồng.

Nợ phải trả tại ngày 31/3/2023 đạt 3.686 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm. Trong đó, đáng kể là khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt 717 tỷ đồng, tăng 8%; nợ vay đạt 2.587 tỷ đồng, giảm 3%.

Với vốn chủ sở hữu đạt 2.270 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,62 lần.

Về dòng tiền, điểm đáng kể là dòng tiền kinh doanh quý I/2023 âm 459 tỷ đồng, do tăng các khoản phải thu, tăng hàng tồn kho, giảm các khoản phải trả, chi phí lãi vay.

Lê Nguyễn

Theo VietnamFinance