Quảng Nam giao thêm 3.500m2 đất cho công ty Đạt Phương Hội An làm khu đô thị

Tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định giao 3.597,3m2 đất cho Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị dịch vụ Đồng Nà tại xã Cẩm Hà, TP. Hội An (đợt 4).

Quảng Nam giao thêm 3.500m2 đất cho Đạt Phương làm dự án bất động sản.
Quảng Nam giao thêm 3.500m2 đất cho Đạt Phương làm dự án bất động sản.

UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định về việc thu hồi đất, giao đất cho Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị dịch vụ Đồng Nà tại xã Cẩm Hà, TP. Hội An (đợt 4).

Theo quyết định này, tỉnh Quảng Nam sẽ thu hồi 743,8 m2 đất do UBND xã Cẩm Hà quản lý.

Cùng với đó, địa phương này giao 3.597,3 m2 đất, bao gồm toàn bộ diện tích thu hồi trên và 2.853,5m2 đất nuôi trồng thuỷ sản được UBND TP. Hội An thu hồi theo thẩm quyền, cho Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị dịch vụ Đồng Nà tại xã Cẩm Hà, thành phố Hội An (đợt 4).

Qua đó, Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An có trách nhiệm sử dụng đất đúng vị trí, diện tích, mục đích được Nhà nước giao.

Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An phải thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị dịch vụ Đồng Nà, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An theo đúng hồ sơ thiết kế và quy hoạch chi tiết được UBND tỉnh phê duyệt, thực hiện đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường được phê duyệt tại Quyết định số 349/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; đảm bảo công tác phòng, chống cháy nổ. 

Ngoài ra, doanh nghiệp này bàn giao diện tích đất hành lang bảo vệ an toàn luồng đường thủy nội địa sông Cổ Cò sau khi hoàn thành cho địa phương quản lý. 

Phước Nguyên

Theo VietnamFinance