Doanh thu tăng gấp 3, lãi quý I của Hancorp chỉ 1,5 tỷ

Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP (Hancorp, UPCoM: HAN) kết thúc quý I/2024 với khoản lãi sau thuế chỉ 1,5 tỷ đồng. Dù vậy, so với cùng kỳ, mức lãi này đã tăng gấp 5,4 lần.

Quý I/2024, doanh thu thuần hợp nhất của HAN đạt 539 tỷ đồng, tăng 3,2 lần so với cùng kỳ năm trước, nhờ sự hiện diện của doanh thu kinh doanh bất động sản, đạt 202 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh thu xây lắp cũng tăng 2,6 lần, đạt 291 tỷ đồng; doanh thu cung cấp dịch vụ tăng 94%, đạt 45 tỷ đồng.

Với doanh thu tăng mạnh, lợi nhuận gộp cũng tăng 2,7 lần, đạt 32 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt 6%, riêng mảng xây lắp là 1,26%.

Mặc dù lợi nhuận gộp tăng trưởng song chừng đó cũng chỉ đủ để cân đối cho các khoản chi phí gia tăng theo doanh thu (chi phí tài chính tăng 3,2 lần, chi phí quản lý tăng 76%).

Không có doanh thu tài chính hỗ trợ (chỉ đạt 0,9 tỷ đồng, giảm 29%), HAN chỉ có thể kết thúc quý I/2024 với khoản lãi trước thuế 4,9 tỷ đồng và lãi sau thuế 1,5 tỷ đồng. Dù vậy, so với cùng kỳ, mức lãi này đã tăng lần lượt gấp 9 lần và 5,4 lần.

Năm 2024, HAN đặt mục tiêu doanh thu thuần 2.278 tỷ đồng, lãi trước thuế 66,3 tỷ đồng. Như vậy, kết quý I/2024, công ty đã hoàn thành 23,6% mục tiêu doanh thu và 7,4% mục tiêu lợi nhuận.

Doanh thu tăng gấp 3, lãi quý I của Hancorp chỉ 1,5 tỷ - Ảnh 1

Tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của HAN đạt 6.322 tỷ đồng, giảm 6,6% so với đầu năm. Các khoản phải thu chiếm 49,3% tổng tài sản, đạt 3.116 tỷ đồng, giảm 6 tỷ đồng so với đầu năm. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi đạt 162 tỷ đồng.

Hàng tồn kho trong quý I giảm 1,5% còn 1.585 tỷ đồng, chiếm 25% tổng tài sản.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 31/3/2024 đạt 4.703 tỷ đồng, giảm 9% so với đầu năm. Do giảm các khoản phải trả, dòng tiền kinh doanh quý I của HAN âm 409 tỷ đồng. 

Trong bối cảnh dòng tiền kinh doanh âm nặng, HAN không mở rộng hoạt động vay mượn. Dòng tiền đi vay trong quý chỉ đạt 230 tỷ đồng, bằng đúng giá trị trả nợ gốc vay, nên quỹ tiền sẵn có sụt giảm mạnh. Cho đến cuối quý I/2024, tiền và các khoản tương đương tiền chỉ còn 159 tỷ đồng, giảm 73% so với đầu năm. 

HAN có 40 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng khác, tổng cộng quỹ tiền tại ngày kết thúc quý I là 199 tỷ đồng, giảm 69% so với đầu năm.

Nợ vay của HAN hiện đạt 807 tỷ đồng. Công ty có 336 tỷ đồng doanh thu chưa thực hiện (ngắn hạn 128 tỷ đồng, dài hạn 208 tỷ đồng), giảm 31% so với đầu năm.

Vốn chủ sở hữu của HAN đạt 1.618 tỷ đồng, gần như không đổi. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,9 lần.

Vĩnh Chi

Theo VietnamFinance