Hà Nội báo cáo kế hoạch sử dụng đất 5 năm tiếp theo trong tháng 9

UBND TP Hà Nội yêu cầu công khai, minh bạch thông tin quy hoạch sử dụng đất; các đơn vị liên quan hoàn thành việc lập, thẩm định và trình cấp thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) trong tháng 9/2022

Trước đó, ngày 26/08/2022, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2807/UBND-TNMT về tăng cường công tác quản lý đất đai trong tình hình hiện nay trên địa bàn Thành phố.

Một biệt thự xây dựng hàng trăm mét vuông nằm trên đất Nông trường Việt Mông, huyện Ba Vì, TP Hà Nội.
Một biệt thự xây dựng hàng trăm mét vuông nằm trên đất Nông trường Việt Mông, huyện Ba Vì, TP Hà Nội.

TP Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành TP, UBND quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan hoàn thành việc lập, thẩm định và trình cấp thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) của TP trong tháng 9/2022.

Đồng thời, UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở KH&ĐT, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai, hoàn thành việc lập, thẩm định và trình cấp thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch TP Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050 theo đúng quy định của pháp luật.

Riêng đối với công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, UBND các quận, huyện, thị xã chủ động rà soát nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng trên địa bàn, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và tiến độ thời gian, nhất là những địa bàn có đường vành đai 4 đi qua.

Trong đó, lưu ý thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục và áp dụng chính sách tối đa theo quy định pháp luật để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người bị thu hồi đất.

Tổ chức công bố công khai thông tin về các dự án đấu giá quyền sử dụng đất và kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất hàng năm được phê duyệt bảo đảm minh bạch thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho người có nhu cầu sử dụng đất tiếp cận đất đai.

Xử lý nghiêm các trường hợp san đồi núi, lấp hồ ao để phân lô, bán nền.
Xử lý nghiêm các trường hợp san đồi núi, lấp hồ ao để phân lô, bán nền.

Trước đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa có Công văn số 4898/BTNMT-TCQLĐĐ gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Bộ TN&MT đề nghị các địa phương chỉ đạo công tác chuẩn bị xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TƯ của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao" để ban hành và tổ chức thực hiện ngay sau khi Nghị quyết của Chính phủ được ban hành.

Về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4707/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 15-8-2022 của Bộ TN&MT về việc lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) cấp tỉnh, lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Bộ TN&MT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tại địa phương tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật và kịp thời báo cáo về các khó khăn, vướng mắc để được xem xét hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ.

Văn Trì

Theo Chất lượng và cuộc sống