Hà Nội: Quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh ban hành Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND TP về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn.

Cụ thể, UBND TP Hà Nội sửa đổi khoản 2 Điều 26 quy định: Trường hợp hộ gia đình có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng sinh sống trên một thửa đất ở thu hồi, mà đủ điều kiện tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của pháp luật về cư trú, hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một thửa đất ở thu hồi, thì mỗi hộ gia đình được giao một suất tái định cư bằng hạn mức giao đất ở tại địa phương, và không vượt quá diện tích đất ở bị thu hồi (diện tích đất được giao đã bao gồm diện tích đất được bồi thường theo quy định tại Điều 7 Quy định này).

Hà Nội sửa bổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến hỗ trợ tái định cư.  
Hà Nội sửa bổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến hỗ trợ tái định cư.  

Trường hợp mỗi hộ được giao một suất tái định cư bằng hạn mức giao đất ở tối thiểu tại địa phương vượt quá diện tích ở bị thu hồi, phần diện tích đất tái định cư vượt diện tích đất ở bị thu hồi phải tính tiền sử dụng đất theo giá đất khi giao đất tái định cư nhân hệ số điều chỉnh K theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 7 Quy định này.

Theo quy định cũ, tại khoản 2 Điều 26 của Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017: Trường hợp hộ gia đình có nhiều cặp vợ chồng hoặc đông nhân khẩu (có từ 7 nhân khẩu trở lên) ăn ở thường xuyên tại địa chỉ giải phóng mặt bằng từ trước khi có thông báo thu hồi đất và có diện tích đất ở bị thu hồi lớn hơn hoặc bằng tổng của hạn mức giao đất ở mới tối đa cộng với hạn mức giao đất ở tối thiểu tại địa phương sẽ được giao thêm 1 suất đất tái định cư với diện tích bằng hạn mức giao đất ở mới tối thiểu tại địa phương.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/5/2022.

Văn Trì

Theo Chất lương và Cuộc sống