Hà Nội thành lập 2 ban quản lý dự án

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng.

Theo Quyết định 1273/QĐ-UBND, BQLDA đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Thành phố Hà Nội được thành lập trên cơ sở hợp nhất BQLDA đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thành phố Hà Nội và BQLDA đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường Thành phố Hà Nội.

Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng.  
Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng.  

BQLDA có 1 Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc. UBND thành phố cho phép BQLDA được tạm thời giữ nguyên số lượng Phó Giám đốc Ban, cấp phó người đứng đầu các phòng, đơn vị hiện có và phải thực hiện sắp xếp, bố trí lại số cấp phó để bảo đảm đúng quy định trong thời hạn tối đa 3 năm kể từ ngày hợp nhất. 

Biên chế giao cho BQLDA năm 2022 là 203 biên chế, gồm 183 viên chức và 20 chỉ tiêu lao động hợp đồng. BQLDA là chủ đầu tư một số dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn, sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công; tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định.

BQLDA thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư gồm lập kế hoạch dự án; tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng và các nhiệm vụ thực hiện dự án như: Thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư nếu có, thu hồi, giao nhận đất để thực hiện dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng, giám sát quá trình thực hiện, giải ngân, thanh toán theo hợp đồng, tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành.

Tại Quyết định 1274/QĐ-UBND, UBND Thành phố Hà Nội cho phép thành lập BQLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội trên cơ sở hợp nhất BQLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Thành phố Hà Nội và BQLDA đầu tư xây dựng công trình văn hoá-xã hội Thành phố Hà Nội.

Ban Quản lý có 1 Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc. Biên chế giao cho BQLDA năm 2022 là 324 biên chế, gồm 300 viên chức và 24 chỉ tiêu lao động hợp đồng.

BQLDA là chủ đầu tư một số dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công; giúp UBND thành phố thực hiện một số nhiệm vụ quản lý đầu tư phát triển đô thị trong khu vực phát triển đô thị, gồm: Quản lý, giám sát quá trình đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch; bảo đảm sự kết nối đồng bộ và quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung, kết nối hạ tầng kỹ thuật giữa các dự án trong giai đoạn đầu tư xây dựng; tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định. 

Ban thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư gồm lập kế hoạch dự án, tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng, thực hiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch xây dựng, sử dụng đất đai, tài nguyên, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ cảnh quan, môi trường, phòng, chống cháy nổ liên quan đến xây dựng công trình, triển khai các nhiệm vụ thực hiện dự án như thuê tư vấn thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng, thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư (nếu có), thu hồi, giao nhận đất để thực hiện dự án.

Đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án và quản lý khu vực phát triển đô thị, gồm: Phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch 5 năm, hằng năm để thực hiện khu vực phát triển đô thị, trình UBND thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện; tham gia tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư trong khu vực phát triển đô thị; nghiên cứu, đề xuất các chính sách ưu đãi, cơ chế đặc thù áp dụng đối với hoạt động đầu tư xây dựng trong khu vực phát triển đô thị; lập kế hoạch lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư phát triển đô thị, trình UBND thành phố quyết định.

Chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng, các nhà cung cấp dịch vụ, các chủ đầu tư bảo đảm sự kết nối đồng bộ và quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung, kết nối hạ tầng kỹ thuật giữa các dự án trong giai đoạn đầu tư xây dựng cho đến khi hoàn thành việc bàn giao cho chính quyền đô thị.

Văn Trì

Theo Chất lượng và Cuộc sống