Hậu Giang sắp có thêm 3 Khu đô thị gần 500 ha

UBND tỉnh Hậu Giang vừa phê duyệt bổ sung Danh mục 3 đồ án quy hoạch xây dựng (tỷ lệ 1/500) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tổ chức triển khai lập quy hoạch năm 2022.

Hậu Giang sắp có thêm 3 Khu đô thị gần 500 ha - Ảnh 1

Cụ thể, quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị mới và tái định cư Khu công nghiệp Sông Hậu – giai đoạn 2 có tổng diện tích 194,6 ha tại xã Phú Hữu, huyện Châu Thành.

Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị mới và Tái định cư Khu công nghiệp Đông Phú - giai đoạn 2 có tổng diện tích 142 ha tại xã Đông Phú, huyện Châu Thành.

Cuối cùng là quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị mới sông Mái Dầm có tổng diện tích 156 ha tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành.

Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn xã hội hóa (kinh phí không hoàn lại) hợp pháp khác.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tổ chức đăng tải thông tin về đồ án nêu trên để mời gọi Nhà đầu tư tài trợ kinh phí (không hoàn lại) lập các đồ án quy hoạch nêu trên, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, đáp ứng kịp thời phủ kín quy hoạch xây dựng (tỷ lệ 1/500) trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, UBND huyện Châu Thành cùng các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tổ chức lập các đồ án quy hoạch xây dựng theo

Danh mục tại Điều 1 Quyết định này, trong trường hợp xã hội hóa công tác lập quy hoạch; đồng thời, tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh bổ sung Danh mục các đồ án quy hoạch xây dựng để tổ chức lập quy hoạch theo đúng quy định.

UBND tỉnh cũng giao UBND huyện Châu Thành phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng nêu trên theo quy định của pháp luật.

An Nhiên

Theo Chất lượng và Cuộc sống