[Infographic] Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Tại Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Chính phủ đã xác định rõ nhiều chỉ tiêu cụ thể căn cứ theo tình hình thực tế và những dự báo khoa học.

[Infographic] Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 - Ảnh 1

Trúc Thi

Theo Chất lượng và cuộc sống