Khoản trả tiền thuê nhà Công ty A trả thay có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không?

Giải đáp vướng mắc về thuế TNDN cho khoản tiền thuê nhà của nhân sự người nước ngoài.

Hỏi: Công ty A (Cty A) là công ty có trụ sở tại Việt Nam có 49% vốn đầu tư nước ngoài  từ Cty X. Ông M, người nước ngoài là đại diện quản lý cho phần vốn của Cty X tại Cty A, ông M đồng thời là đại diện pháp luật của Cty A.

Cty A không trả lương cho ông M nhưng Cty A chịu trách nhiệm trả tiền thuê nhà cho ông M tại Việt nam, Cty A thanh toán trực tiếp tiền thuê với bên cho thuê nhà. Vậy thì khoản trả tiền thuê nhà Cty A trả thay cho ông M có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không và ông M có bị tính thuế TNCN cho khoản tiền thuê nhà trên không?

Trả lời:

-Theo quy định tại tiết b điểm 2.6 khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung bởi điều 4 của Thông tư 96/2015/TT-BTC, và bởi khoản 2 Điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC, chi phí tiền thuê nhà cho người lao động nước ngoài được tính là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nếu có hóa đơn, chứng từ và được quy định rõ trong quy chế tiền lương, thưởng, Quy chế tài chính của công ty hoặc hợp đồng lao động.

Trường hợp đơn vị nêu, Cty A trả hộ tiền nhà ở cho Ông M nhưng nếu Cty A không có hợp đồng lao động với ông M, hoặc không có các căn cứ xác định việc Cty A chịu trách nhiệm chi trả hộ tiền nhà cho ông M (tại quy chế tài chính của Công ty) thì khoản chi phí tiền thuê nhà này không có cơ sở để được trừ khi tính thuế TNDN.

Đối với nghĩa vụ thuế TNCN của ông M tại Việt Nam, mặc dù ông M không nhận tiền lương tại Việt Nam, nhưng ông M vẫn có nghĩa vụ khai nộp thuế TNDN đối với khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công có được từ công việc tại Việt Nam và thu nhập khác theo pháp luật thuế TNCN trong thời gian cư trú và làm việc tại Việt Nam, bao gồm cả khoản thu nhập từ tiền nhà do Cty A trả thay.

PV

Theo Tài chính doanh nghiệp