Luật Đất đai 2024 'trao quyền' cho công dân giám sát và phản ánh sai phạm

Công dân sẽ có quyền giám sát, phản ánh các sai phạm liên quan đến việc quản lý và sử dụng đất đai theo Luật Đất đai 2024.

Công dân có quyền giám sát và phản ánh sai phạm liên quan đến quản lý và sử dụng đất

Tại Điều 231 Luật Đất đai 2024 có quy định cụ thể về quyền giám sát, phản ánh sai phạm liên quan đến việc quản lý và sử dụng đất đai, cụ thể như sau:

1. Công dân tự mình thông qua các tổ chức đại diện thực hiện quyền giám sát, phản ánh và yêu cầu, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các sai phạm trong việc quản lý và sử dụng đất đai.

Theo Luật Đất đai 2024, công dân có thể tự mình hoặc thông qua các tổ chức đại diện thực hiện quyền giám sát, phản ánh và yêu cầu, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai. Ảnh: Internet
Theo Luật Đất đai 2024, công dân có thể tự mình hoặc thông qua các tổ chức đại diện thực hiện quyền giám sát, phản ánh và yêu cầu, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai. Ảnh: Internet

2. Việc giám sát, phản ánh và yêu cầu, kiến nghị phải đảm bảo khách quan, trung thực đúng với pháp luật, không được lợi dụng quyền giám sát để khiếu nại, tố cáo không đúng quy định của pháp luật, gây mất trật tự xã hội; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin do mình phản ánh.

3. Nội dung giám sát của công dân trong quá trình quản lý và sử dụng đất đai bao gồm:

- Lập, điều chỉnh, công bố công khai, thực hiện quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất;

- Việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

- Việc thu hồi đất, bồi thường và tái định cư;

- Việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

- Việc thu, miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế liên quan đến đất đai; định giá đất;

- Việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Hình thức giám sát của công dân trong quản lý sử dụng đất đai như gồm những gì?

 

Việc giám sát, phản ánh và yêu cầu, kiến nghị của công dân phải bảo đảm khách quan, trung thực, đúng pháp luật. Ảnh: Internet

1. Trực tiếp thực hiện quyền giám sát thông qua việc phản ánh và kiến nghị đến các cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết;

2. Gửi đơn kiến nghị đến các tổ chức đại diện được pháp luật công nhận để các tổ chức này thực hiện việc giám sát.

Thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan Nhà nước?

Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi nhận được phản ánh, kiến nghị của công dân, tổ chức đại diện cho người dân có trách nhiệm sau đây:

1. Tổ chức tiếp nhận, phân loại; kiểm tra, xử lý và trả lời bằng văn bản theo thẩm quyền;

2. Chuyển đơn đến cơ quan Nhà nước có thảm quyền để giải quyết trong trường hợp không thuộc thẩm quyền.

3. Thông báo kết quả cho tổ chức, cá nhân đã phản ánh và kiến nghị.

Quy định cũng nêu rõ việc giám sát, phản ánh và yêu cầu, kiến nghị phải bảo đảm khách quan, trung thực, đúng pháp luật; không được lợi dụng quyền giám sát để khiếu nại, tố cáo không đúng quy định của pháp luật, làm mất trật tự xã hội; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác các thông tin do mình phản ánh.

An Nhiên

Theo Chất lượng và cuộc sống